Stomatologia Współczesna nr 3/2007

Stomatologia Współczesna

NR 3/2007

Zachowania zdrowotne a stan uzębienia 18–latków z województwa łódzkiego
Health behaviours and dentition status in 18–year olds from the Lodz region

Z Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
dr n. med. Agnieszka Bruzda–Zwiech
prof. dr hab. n. med. Magdalena Wochna–Sobańska – kierownik Katedry i Zakładu
dr n. med. Beata Szydłowska–Walendowska

Słowa kluczowe: 
zachowania zdrowotne, nawyki higieniczne, PUW, OHI–S

Wysokie wartości wska?ników próchnicy wskazują na potrzebę analizy zachowań zdrowotnych u młodzieży 18–letniej. Celem pracy była ocena korelacji pomiędzy zachowaniami zdrowotnymi – nawykami higienicznymi i częstością zgłaszania się do stomatologa a stanem uzębienia 18–latków, a także określenie ?ródeł wiedzy o zachowaniach zdrowotnych i porównanie wyników samooceny stanu uzębienia z wynikami badania klinicznego. W badaniu ankietowym wzięło udział 191 18–latków z województwa łódzkiego. Uzyskane z badania klinicznego średnie wartości liczby PUW i wska?nika OHI–S posłużyły do oceny korelacji z danymi uzyskanymi z badania ankietowego. Przeprowadzone badanie wykazało, że zachowania zdrowotne 18–latków nie są zadowalające. 29,32% młodzieży nie zgłasza się regularnie do stomatologa, mimo że zna swój stan uzębienia, a 53,94% nie stosuje żadnych dodatkowych metod oczyszczania zębów. Analiza statystyczna wykazała, że liczba ubytków próchnicowych jest najniższa u 18–latków chodzących do stomatologa co 6–miesięcy, najwyższa natomiast u zgłaszających się tylko w przypadku bólu.

Key words: health behaviours, oral hygiene, DMF, OHI–S

High values of caries indexes in 18–year olds indicate the need of analysis of health behaviours of this population. Aims of the study were to evaluate correlation between dentition status and health behaviours (toothbrushing habits and frequency of dental visit), to determinate sources of information about proper health behaviours and to compare results of clinical examination with participants’ self–determination of their dental status. 191 18–year olds from the Lodz region were subjected to a questionnaire investigation. Results of clinical examination of oral health (DMF score and OHI–S index) were used to study statistical correlations with data from the questionnaire.The study indicates on improper health behaviours of 18 year–olds. 29.32% of them do not visit dentist regularly, even they have enough knowledge of their dental status, and 53.94% do not use nor dental floss or toothpicks. Participants who attend dentist every 6 months show significantly lower number of untreated decayed teeth.

Zmiany periodontologiczne u pacjentów leczonych ortodontycznie – doniesienie wstępne
Periodontological changes in patients of orthodontic treatment – initial study

Z Katedry i Zakładu Periodontologii Akademii Medycznej w Lublinie
lek. stom. Marta Kusa-Podkańska
lek. stom. Ewa Krochmalska – NZOZ „Stomatologia” Lublin
prof. dr hab. Joanna Wysokińska-Miszczuk – kierownik Katedry i Zakładu

Słowa kluczowe: higiena jamy ustnej, tkanki przyzębia, aparaty ortodontyczne

Leczenie ortodontyczne z zastosowaniem czynnościowych i stałych aparatów ortodontycznych może m. in. doprowadzić do zwiększonej akumulacji płytki nazębnej. Najczęstszym tego powikłaniem jest demineralizacja szkliwa oraz zapalenie tkanek przyzębia. Pacjenci mają także problemy związane z obecnością recesji dziąseł.Celem pracy było przedstawienie wczesnych zmian w przyzębiu podczas leczenia ortodontycznego.Opisano grupę 22 pacjentów w wieku od 11 do 31 lat, leczonych ortodontycznymi aparatami stałymi lub czynnościowymi, u których występowały powikłania w jamie ustnej i tkankach przyzębia.

Key words: oral hygiene, periodontium, orthodontic appliances

Apart from other side effects orthodontic treatment with removable and fixed appliances may cause a bigger dental plaque accumulation. The most common complications of the latter are enamel demineralization and gingival inflammation. The patients may also develop problems such as gingival recession. The aim of the paper was to describe the early changes in periodontium caused by orthodontic treatment. The study included a group of 22 patients aged of 11 to 31 years treated with fixed or functional appliances, in which complications in the oral cavity and in periodontium occured.

Ocena warunków zgryzowych u dzieci w wieku przedszkolnym oraz ocena wiedzy ich rodziców dotyczącej profilaktyki stomatologicznej i ortodontycznej
Evaluation of dental occlusion among children in pre–school age as well as evaluation of the knowledge of dental and orthodontic prophylaxis among their parents

dr n. med. Małgorzata Zadurska –adiunkt w Zakładzie Ortodoncji IS AM w Warszawie
dr n. med. Barbara Siemińska-Piekarczyk – kierownik Zakładu Ortodoncji IS AM w Warszawie
lek. dent. Anna Kuczyńska – stażysta podyplomowy, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Ortodoncji IS AM w Warszawie
lek. dent. Mirosław Porczyk – stażysta podyplomowy, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Ortodoncji IS AM w Warszawie
lek. dent. Aneta Witt – stażysta podyplomowy, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Ortodoncji IS AM w Warszawie

Słowa kluczowe: profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka ortodontyczna, dzieci w wieku przedszkolnym,
rodzice, ankieta, próchnica, wady zgryzu, parafunkcje, dysfunkcje

Celem pracy była ocena warunków zgryzowych u dzieci w wieku przedszkolnym oraz ocena znajomości zasad profilaktyki stomatologicznej i ortodontycznej u ich rodziców. Badaniem objęto 174 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, uczęszczających do przedszkoli w Warszawie i Konstancinie–Jeziornie. Przeprowadzono badanie kliniczne zewnątrz – oraz wewnątrzustne z uwzględnieniem oceny warunków zgryzowych oraz stanu uzębienia. Na podstawie badania podmiotowego i przedmiotowego określono występowanie dysfunkcji i parafunkcji. Rodzicom rozdano ankiety, na podstawie których uzyskano informacje pozwalające ocenić m.in. znajomość zasad profilaktyki stomatologicznej i ortodontycznej.

Key words: dental prophylaxis, orthodontic prophylaxis, children in preschool age, parents, questionnaires, caries, malocclusion, bad habits, dysfunctions

In the study 174 children aged between 3 and 6 were examined. Clinical researches were performed in kindergardens in Warsaw and in Konstancin–Jeziorna. Intraoral and extraoral examinations were performed. The dental occlusion and dental state were evaluated. Dysfunctions and bad habits were registered. Parents were given questionnaires, which revealed information about their knowledge of dental and orthodontic prophylaxis.

Wybrane problemy stomatologiczne pacjentów poddanych terapii przeciwnowotworowej na podstawie klasyfikacji CTCAE v3.0. Część II
Selected dental problems in patients exposed to anticancer treatment based on CTCAE v3.0. Part II

Z Zakładu Patologii Jamy Ustnej IP–CZD w Warszawie
dr n. med. Dorota Olczak–Kowalczyk – kierownik Zakładu
lek. stom. Marta Daszkiewicz
dr n. med. Wojciech Kowalczyk – praktyka prywatna: gabinet stomatologiczny w Warszawie
Z Kliniki Neurochirurgii IP–CZD w Warszawie
dr n. med. Paweł Daszkiewicz
Z Kliniki Onkologii IP–CZD w Warszawie.
dr n. med. Bożena Bagińska–Dembowska
prof. dr hab. n. med. Danuta Perek– kierownik Kliniki


Słowa kluczowe: 
CTCAE v3.0, chemioterapia, radioterapia, próchnica, leczenie protetyczne, osteonekroza, szczękościsk, dysfagia, deformacje twarzowo-czaszkowe

Na podstawie piśmiennictwa, klasyfikacji CTCAE v3.0 i własnego doświadczenia klinicznego przedstawiono zmiany patologiczne w jamie ustnej o charakterze próchnicy i jej powikłań, osteo-nekrozy, szczękościsku i dysfagii oraz zaburzeń rozwojowych zębów i twarzoczaszki, występujące u pacjentów poddanych terapii przeciwnowotworowej. Zwrócono uwagę na problemy w użytkowaniu ruchomych uzupełnień protetycznych. Podkreślono znaczenie postępowania stomatologicznego zmniejszającego ryzyko wystąpienia martwicy kości.

Key words: CTCAE v3.0, chemotherapy, radiotherapy, caries, prosthetic treatment, osteonecrosis, trismus,
dysphagia, dentofacial defects

Based on CTCAE v3.0 and our own clinical experience, we present disorders of oral cavity i.c. caries and it’s complications, osteonecrosis, trismus, dysphagia and defects of teeth and craniofacial development in patient exposed to anticancer treatment. An emphasis is on problems of patients using removable dentures. The role of dental procedures decreasing the risk of bone necrosis is emphasized.

Kryteria satysfakcji pacjenta po wizycie w gabinecie dentystycznym
Factors ensuring patients satisfaction after appointment in dental practice

Z Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Śląskiej AM w Katowicach
Kierownik Katedry i Zakładu: prof. dr hab. med. Jerzy Krupiński
dr med. lek. dent. Marta Tanasiewicz – Zakład Propedeutyki Stomatologii, adiunkt
Jacek Bednarski – student V roku stomatologii, Koło naukowe przy Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją
Z Zakładu Psychologii Zdrowia Instytutu Psychologii Uniwersytetu ?ląskiego w Katowicach
Kierownik Zakładu: dr hab. hum. Małgorzata Górnik-Durose
dr Ewa Gwozdecka-Wolniaszek – adiunkt
dr Teresa Sikora – adiunkt
dr Joanna Mateusiak – adiunkt

Słowa kluczowe: leczenie dentystyczne, niwelowanie lęku, ból

Wizyta u dentysty, nawet jeśli nie wiąże się bezpośrednio ze skomplikowanym leczeniem i złym rokowaniem, często odbierana jest jako sytuacja stresująca. Praca opisuje sposoby zmniejszania lęku i stresu pacjenta podczas zabiegu, czynniki wpływające na satysfakcję pacjenta z przeprowadzonego leczenia oraz problem gratyfikacji finansowej pracy lekarza dentysty.

Key words: dental treatment, levelling fears, pain

Dental appointment is often being considered as a stressful situation, even if complicated treatment and unfavourable prognosis are not going to occur. The study describes methods of fear levelling in dental patients, factors ensuring their satisfaction and the issue of dentists’ financial gratification.

Wskazania dla nowego standardu w adhezji
Skuteczność materiału G–Bond i strefy nanointerakcji (NIZ)

Indications for a New Keyword in Adhesion
Effectiveness of G-Bond and the Nano Interaction Zone (NIZ)

Kenichi Ogi – Graduate Student, Hokkaido University, Graduate School of Dental Medicine
Shigeru Uno – Toranomon Hospital
Toru Inoue – Lecturer, Hokkaido University Medical Dept, Faculty of Dentistry, Hospital Affiliated
Mamoru Noda – Lecturer, Hokkaido University Medical Dept, Faculty of Dentistry, Hospital Affiliated
Masanori Hashimoto – Assistant, Hokkaido University Medical Dept, Faculty of Dentistry, Hospital Affiliated
Kaori Koase – Assistant, Health Sciences University of Hokkaido, Faculty of Dentistry
Kan Nimi – Undergraduate Student, Hokkaido University, Faculty of Dentistry
Hidehiko Sano – Professor, Hokkaido University, Graduate School of Dentistry

Przedruk z katalogu GC, G–Bond nr 1GC Forum No. X GC Corp., Tokyo Japan

Czym jest jednobuteleczkowy („all–in one”) system łączący? Na ile realna jest jego siła adhezji?
Stosowane w przeszłości systemy łączące wymagały trzech etapów: trawienia, naniesienia primera, a następnie bondu. System jednobuteleczkowy („all–in–one”) łączy w sobie te trzy czynności i dlatego też jest określany jako system „jednoetapowy”. Jednobuteleczkowy system łączący G–Bond, który został niedawno wprowadzony przez firmę GC, eliminuje konieczność mieszania składników, a przy okazji jest łatwy w codziennej pracy w gabinecie stomatologicznym. Udowodniono, że siła adhezji aktualnie stosowanych jednobuteleczkowych systemów łączących jest mniejsza w porównaniu z systemami dwubuteleczkowymi. Na rycinie 1 przedstawiono wyniki badań dotyczących siły połączenia G–Bondu z zębiną, przeprowadzonych przez naszą firmę (badania nie publikowane). G–Bond wykazuje siłę połączenia do zębiny większą niż 40 MPa, co jest porównywalne z siłą adhezji do zębiny systemów dwubuteleczkowych. G–Bond wykazuje też satysfakcjonujące wartości siły połączenia w okresie początkowym.

Leczenie imlantologiczne po utracie zębów przednich
Implantologic treatment after loss of incisor teeth

*tytuł oryginału: Implantatversorgung nach Frontzahntrauma

dr Jens Meier – chirurg, Bremerhaven (Niemcy)

Pacjent, lat 47, w wyniku upadku złamał korzenie przyśrodkowych górnych siekaczy. Próba leczenia zachowawczego zakończyła się niepowodzeniem i koniecznością ich usunięcia.