Stomatologia Współczesna nr 2/2016

Stomatologia Współczesna

NR 2/2016

 

Evaluation of ef fectiveness of complex treatment for generalized periodontitis in the presence of systemic osteopenia with medications containing glycosaminoglycans

Ocena skuteczności leczenia uogólnionego zapalenia przyzębia w osteopenii lekami zawierającymi glikozaminoglikany

From P.L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education: prof. G.F. Biloklytska – doctor of medicine, head of the Department of Therapeutic Dentistry, president of Association of Periodontists of Ukraine

From Danylo Halytsky Lviv National Medical University: prof. O.I. Hodovana – candidate of medicine, associate professor at the Department of Therapeutic Dentistry, Faculty of Postgraduate Education

From MM Dental Implants and Prosthetics Center in Lviv: dr A.I. Martovlos – dentist

From Dental Medical Center of Danylo Halytsky Lviv National Medical University: O.V. Godovanyi – PhD student

From Institute of Cell Biology, National Academy of Sciences of Ukraine: O.Yu. Klyuchivska – researcher at the Department of Regulation of Cell Proliferation and Apoptosis, prof. R.S. Stoika – doctor of biological sciences, head of the Departament of Regulation of Cell Proliferation and Apoptosis

Key words: generalized periodontitis, osteopenia, treatment, glycosaminoglycans, densitometry, cytoluminescence

In this paper the findings concerning study of 124 patients (112 with diagnosis of the II and III degree of generalized periodontitis – GP, and systemic osteopenia also 12 subject with intact periodontium as control) were presented. In these pa­tients four schemes of treatment were used. In subgroup 1 traditional conservative treatment with professional hygiene and local applications of Metrodent® gel (with chlorhexidine and metronidazole) was applied. In the second subgroup except local treatment with Metrodent® gel, patients were subjected to graft operations with elements of osteoplasty in Cohen modification with material Osteoplast® (animal collagen rich in sulfated glycosaminoglycans). In the 3 subgroup treatment scheme included graft operations with Osteoplast® oraz algorithm of photophoresis using elaborated by us gel Povichondro­hexizole (containing chondroi­tin sulfate, povidone iodine, chlorhexidine bigluconate and metronidazole). The subgroup 4 of patients were given complex therapy of graft operations with Osteoplast®, local photophoresis with Povichondrohex­izole gel and medication Teraf­lex® (with chondroitin sulfate and glucosamine hydrochloride) used orally. In all patients clinical and radiological examina­tions of periodontal condition, mineral density of skeletal bones and cytoluminescence of cell elements of gingival capillary blood (before treatment and 12 and 36 months after treatment) were carried out. The results showed significant efficacy of complex therapy for patients suffering from II-III degree of GP and systemic osteopenia with local or general applica­tions of glucosoaminoglucans in subgroup 4. The authors also believed that luminescent investigation of the cells from gingival capillary blood may be useful in practice as diagnostic and predictive methods also for controlling regeneration processes of periodontium in patients with GP and systemic osteopenia.

Słowa kluczowe: uogólnione zapalenie przyzębia, osteopenia, leczenie, glikozaminoglikany, densytometria, cytoluminescencja

W pracy przedstawiono wyniki dotyczące 124 pacjentów (112 z rozpoznanym II-III stopniem uogólnionej postaci zapalenia przyzębia (generalized periodontitis – GP) związanej z uogólnioną osteopenią oraz 12 osób ze zdrowym przyzębiem jako kontroli). U tych pacjentów zastosowano cztery schematy postępowania leczniczego. W podgrupie 1 zastosowano tradycyjne zachowawcze leczenie z profesjonalną higienizacją i miejscowym użyciem żelu Metrodent® (z chlorheksydyną i metronidazolem). W podgrupie 2 poza miejscowym stosowaniem żelu Metrodent® wykonano osteoplastykę zgodnie z modyfikacją Cohena oraz z podaniem materiału Osteoplast® (zwierzęcy kolagen wzbogacony siarcza­nami glukozoaminoglukanów). W podgrupie 3 schemat leczenia obejmował osteoplastykę z użyciem Osteoplastu® oraz algorytm fotoforezy z użyciem opracowanego przez autorów pracy żelu Povichondrohexizole (zawierającego siarczan chondroityny, powidonek jodowy, dwuglukonian chlorheksydyny i metronidazol). U pacjentów z podgrupy 4 zastosowano kompleksową terapię: z Osteoplastem®, miejscową fototerapią preparatem Povichondrohexizole oraz podanym doustnie lekiem Teraflex® (zawiera­jącym siarczan chondroityny oraz hydrochlorek glukozoaminy). U wszystkich pacjentów przeprowadzono kliniczną i radiologiczną ocenę stanu przyzębia, badanie gęstości mineralnej kości oraz cytoluminescencyjne badania elementów komórkowych krwi z naczyń włosowatych dziąsła (przed leczeniem oraz w 12. i 36. miesiącu po zakończeniu leczenia). Wyniki wykazały istotną skuteczność złożonej terapii u pacjentów z II-III stopniem GP oraz uogólnioną osteopenią po miejscowym i ogólnym podaniu glukozoaminoglukanów w podgrupie 4. Autorzy pracy uważają także, że badanie cytoluminescencyjne elementów komór­kowych krwi z naczyń włosowatych dziąsła może być przydatne w praktyce jako metoda diagnostyczna oraz prognostyczna, jak również do terapii procesów regeneracyjnych w przypadkach GP i uogólnionej osteopenii.

Przyczyny hospitalizacji na oddziałach chirurgii szczękowo-twarzowej w Polsce w latach 2006, 2008, 2010 ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń zębopochodnych

The causes of hospitalization on maxillofacial surgery wards in Poland in years 2006, 2008, 2010 with special regard to odontogenic infections

Z Zakładu Geriatrii i Gerontologii Szkoły Zdrowia Publicznego – Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie: lek. dent. Agata Saczywko, mgr Małgorzata Olszewska

Słowa kluczowe: zakażenia zębopochodne, hospitalizacja, oddział chirurgii szczękowo-twarzowej, ICD-10

Istotna część osób przyjmowanych na oddziały chirurgii szczękowo-twarzowej jest ho­spitalizowana z przyczyn zakażeń zębopochodnych. Ponieważ są to zakażenia o błahym początku, mogące jednak mieć poważne konsekwencje zdrowotne, konieczna jest analiza tego problemu, mająca na celu ograniczenie liczby chorych hospitalizowanych. Dane uzyskano dzięki współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny. Analizowano wszystkie przypadki hospitalizacji; szczególną uwagę poświęcono zakażeniom zębopochodnym. Najczęst­szą przyczyną hospitalizacji były schorzenia przyporządkowane według klasyfikacji ICD-10 jako schorzenia układu trawiennego, obejmujące w tym przypadku głównie zakażenia zębopochodne. Najczęściej przyjmowani byli pacjenci w wieku 15-25 lat, mężczyźni oraz mieszkańcy miast. Pośród zakażeń zębopochodnych najczęstszymi rozpoznaniami były: zapalenie i zgorzel miazgi, zapalenie przywierzchołkowe ozębnej, ropień okołowierzchołkowy z zajęciem lub bez zajęcia zatoki szczękowej oraz torbiel korzeniowa (przywierzchołkowa, okołowierzchołkowa, zawiązkowa). Wyniki ana­lizy wskazują na konieczność zwiększenia działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie zdrowia jamy ustnej pośród młodzieży w wieku 15-25 lat, mężczyzn oraz ludności miejskiej. Konieczne są szczegółowe badania dotyczące zdrowia jamy ustnej mieszkańców wsi.

Key words:odontogenic infections, hospitalization, maxillofacial surgery wards, ICD-10

There is a considerable number of patients hospitalized on maxillofacial surgery wards because of odontogenic infections. Due to trivial beginning of those infections, but serious consequences, this problem should be thoroughly analyzed in order to reduce the number of hospitalized patients. The data concerning hospitalization on maxillofacial surgery wards were obtained from National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene. All of the hospitalization cases were analyzed, special attention was paid to odontogenic infections. The most common cause of hospitalization were illnesses assigned due to ICD-10 classification to digestive system illnesses, including in this case mainly odontogenic infections. The peak of hospitalizations falls on 15-25 year of life, men and inhabitants of the towns. Among odontogenic infections the most common diagnosis were: inflammation and gangrene of the pulp, periapical periodontium inflammation, periapical abscess with or without maxillary sinus occupation and radicular cyst (periapical, follicular). The analysis results indicate that it’s necessary to intensify prophylactic and educational actions concerning oral health among young people between 15-25 years, men and inhabitants of cities. There is also need for more detailed investigation regarding oral health of people living in the country.

Hipermobilność stawów – porównanie danych skali Beightona i kryterium Brighton

Hypermobility of joints – comparison of data from Beighton scale and Brighton criteria

Ze Studenckiego Koła przy Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: Szymon Krzewski, mgr farm. Magdalena Szalewska

Z Zakładu Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: lek. dent. Dorota Wójcik, dr n. med. Leszek Szalewski, dr hab. n. med. Janusz Borowicz – p.o. kierownik Zakładu

Z Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej – Oddziału Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie: lek. med. Aleksandra Krzewska

Słowa kluczowe: hipermobilność, skala Beightona, kryteria Brighton, niestabilność stawów, stomatologia

Zespół hipermobilności stawów (benign joint hypermobility syn­drome – BJHS) jest wrodzonym schorzeniem tkanki łącznej, któremu towarzyszy ból bez objawów innych chorób układowych. BJHS charakteryzuje się nadmierną ruchomością stawów i szeregiem objawów towarzyszących. W diagnostyce klinicznej hipermobilności mogą zostać zastosowane kryteria Brighton oraz skala Beightona.

Celem badania było ustalenie, czy występuje zależność mię­dzy skalą Beightona a kryteriami Brighton w rozpoznawaniu zespołu hipermobilności stawów. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone wśród studentów kierunku lekarsko-dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Objęło ono grupę badawczą złożoną z 321 osób, w tym 283 osób z obywatelstwem polskim i 37 osób narodowości wschodnich (Arabia Saudyjska, Tajwan).

Wiadomo, że rozpoznanie hipermobilności stawów może zależeć od przyjętych kryteriów oceny. Występują bowiem różnice w częstości rozpoznania BJHS za pomocą różnych metod. Posługując się skalą Beightona, BJHS zostało rozpoznane u ponaddwukrotnie większej liczby badanych niż w przypadku stosowania kryteriów Brighton. Omówiono także związki BJHS z wybranymi objawami w jamie ustnej.

Key words: hypermobility, Beighton score, Brighton criteria, joint instability, stomatology

Benign joint hypermobility syndrome (BJHS) is congenital connective tissue disease, which is accompanied by pain without signs of other systemic diseases. BJHS is characterized by the occurrence of an excessive joint mobility and a number of other associated symptoms. In the clinical diagnosis of joint hypermobility Brighton criteria or the Beighton scale can be used.

The aim of this study was to determine the correlation between Brighton criteria and Beighton scale in joint hypermobility diagnosis.

Survey was conducted among dental students of Medical University in Lublin. Study included a research group composed of 321 persons, 283 of Polish citizenship and 37 with eastern nationalities (Saudi Arabia, Taiwan).

It is known that hypermobility recognition can depends on the adopted criteria. There are intact differences in the frequency BJHS diagnosis using various methods. Using Beighton scale BJHS was recognized in more than double number of subjects, than in the event of using Brighton criteria. Also relationships of BJHS with selected symptoms in the oral cavity were presented.

Wspólne stanowisko kardiologiczno-stomatologiczne dotyczące postępowania u pacjentów leczonych przeciwzakrzepowo poddawanych zabiegom stomatologicznym

Dental cardio common position for dealing anticoagulation in patients undergoing dental procedures

Z Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: lek. dent. Katarzyna Bartoń, dr n. med. Magdalena Klijer – adiunkt

Przedrukowano za zgodą z: „Kardiologia Polska” 2016; 74, 1: 87-98.

Z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk, dr hab. n. med. Michał Ciurzyński

Z Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski

Z Kliniki Intensywnej Terapii Kardiologicznej Instytutu Kardiologii w Warszawie: prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska

Z Klinicznego Oddziału Kardiologii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii – Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach: prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon

Z Oddziału Klinicznego Kardiologii – Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus

Z Kliniki Kardiologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego – Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 w Szczecinie: prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak

Z Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: prof. dr hab. n. med. Renata Górska

Z Katedry Protetyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska

Z Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz, lek. dent. Dariusz Mateńko

Z Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: dr n. med. Zygmunt Stopa

Wpływ chirurgii bariatrycznej na stan zdrowia jamy ustnej pacjentów z otyłością olbrzymią

Impact of bariatric surgery on oral health status among patients with morbid obesity

Z Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: lek. dent. Anna Haładyj

Słowa kluczowe: otyłość, chirurgia bariatryczna, zdrowie jamy ustnej

Otyłość stanowi poważny problem społeczny. Częstość występowania schorzenia zwiększa się na całym świecie w alarmującym tempie. Obecnie jedyną skuteczną metodą leczenia ciężkich postaci otyłości jest chirurgia bariatryczna, która daje efekty w postaci długotrwałej redukcji masy ciała, zmniejszenia śmiertelności chorych oraz poprawy jakości życia fizycznego i psychicznego. Pomimo wielu pozytywnych aspektów chirurgicznego leczenia otyłości pojawiają się prace donoszące o negatywnym wpływie zabiegów bariatrycznych na stan zdrowia jamy ustnej. Opisywane są przypadki, które potwierdzają korelację pomiędzy chirurgią bariatryczną a częstszym występowaniem ubytków próchnicowych i erozyjnych zębów, rozwojem zapalnych chorób przyzębia, kserostomii i utratą kości wyrostków zębodołowych. W świetle powyższych danych zwiększająca się na świecie liczba przeprowadzanych operacji bariatrycznych oraz szereg chorób o różnym stopniu zaawansowania towarzyszących otyłości stwarzają konieczność interdyscyplinarnej kooperacji lekarzy wielu specjalności, w tym dentystów. W pracy na podstawie zebranego piśmiennictwa przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat chirurgicznego leczenia otyłości oraz wpływu zabiegów bariatrycznych na stan zdrowia jamy ustnej pacjentów z otyłością olbrzymią.

Key words: obesity, bariatric surgery, oral health

Nowadays, obesity is considered to be a serious social problem. Its worldwide prevalence increases with an alarming rate. Currently, the only effective method of treatment of severe obesity is bariatric surgery, which results in long lasting weight reduction, lowers patients’ risk of death and improves the quality of life of physical and mental health. Despite the many positive aspects of surgical treatment of obesity, recent studies have shown the negative impact of bariatric surgeries on oral health status. Several studies confirm the correlation between bariatric treatment and higher incidence of caries and tooth erosion, the development of inflammatory periodontal diseases, xerostomia and alveolar bone loss. In light of these data, the increasing number of bariatric procedures performed all around the world and a variety of diseases related directly to obesity create the need for interdisciplinary cooperation of doctors of many specialties, including dentists. On the basis of the literature, the paper presents the current state of knowledge about the surgical treatment of obesity and the impact of bariatric surgery on oral health status among patients with morbid obesity.

Stan zdrowia jamy ustnej osób dorosłych w Polsce w latach 1998-2015

Oral health of Polish adults in years 1998-2015

Z Zakładu Geriatrii i Gerontologii Szkoły Zdrowia Publicznego – Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie: lek. dent. Agata Saczywko

Słowa kluczowe:stan zdrowia jamy ustnej, epidemiologia próchnicy, bezzębie

Celem pracy było przedstawienie wyników Monitoringu Stanu Zdrowia Jamy Ustnej Polaków oraz innych publikacji i konferencji na ten temat. Ogólnopolskie badania epidemiologiczne stanu zdrowia jamy ustnej ludności w kraju, prowadzone regularnie od 1987 roku, wskazują, że próchnica i choroby przyzębia nadal stanowią poważny problem zdrowotny społeczeństwa. U dużego odsetka dorosłych stwierdza się bezzębie. Jak pokazują wyniki przedstawionych badań, w Polsce konieczna jest dalsza edukacja w zakresie zdrowia i higieny jamy ustnej.

Key words: oral health, caries epidemiology, toothlessness

The aim of this study was to present the results of Monitoring of Oral Health of Poles and other publications and conferences on the subject. Nationwide epidemiological studies of oral health of the population in the country on a regular basis since 1987 show that dental caries and periodontal diseases are still a major health problem of our society. Toothlessness affects a significant percentage of the population. The results of this study show that Poland needs further education in the subject of health and oral hygiene.

Właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze ekstraktów roślinnych oraz ich zastosowanie w stomatologii – przegląd piśmiennictwa

Antibacterial and antifungal properties of plant extracts and their use in dentistry – a literature review

Ze Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Anna Błażejewska, Natalia Dacyna, Magdalena Trzaska

Z Zakładu Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: lek. dent. Angelika Kobylińska

Słowa kluczowe: fitoterapia, działanie przeciwbakteryjne roślin, schorzenia jamy ustnej, tymianek pospolity, zielona herbata, rozmaryn, czosnek, imbir, cynamon

Schorzenia jamy ustnej wywo­łane przez bakterie oraz grzyby są poważnym problemem wielu krajów z powodu częstości ich występowania oraz wysokich kosztów leczenia pacjentów. Substancje naturalne pozyskiwane z roślin stanowią alternatywę dla konwencjonalnych leków. Celem niniejszej pracy było przedstawienie wybranych właściwości leczniczych naturalnych substancji i ich wykorzystania w stomatologii. Przedstawiono aktualny stan wiedzy dotyczący właściwości antybakteryjnych naturalnych ekstraktów z roślin: tymianku, rozmarynu, zielonej herbaty, czosnku, imbiru i cynamonu, wobec bakterii z gatunku Streptococcus i przeciwgrzybiczych wobec Candida albicans. Stosowanie leków zawierających ekstrakty roślinne w profilaktyce i leczeniu chorób jamy ustnej może być alternatywą dla konwencjonalnych chemioterapeutyków lub wspomagać leczenie środkami przeciwbakteryjnymi i przeciwgrzybiczymi.

Key words: fitotherapy, antibacterial activity of plants, oral cavity diseases, thyme, green tea, rosemary, garlic, ginger, cinnamon

Oral cavity diseases, caused by bacteria and fungi, are serious problem in many countries due to their incidence and the high costs of treatment. Natural compounds extracted from plants are great alternative to conventional drugs. The aim of this study was to present medicinal properties of selected natural substances and their usage in dentistry. The current state of knowledge of the antibacterial activity against bacterium species Streptococcus mutans and antifungal activity against Candida albicans of natural extracts of plants: thyme, rosemary, green tea, garlic, ginger and cinnamon was presented. The use of medications containing plants extracts in prevention and treatment of oral cavity diseases may be an alternative to conventional chemotherapeutics or help treatment with antibacterial and antifungal agents.

Diagnostyka fluorescencyjna w gabinecie stomatologicznym – wykorzystanie detektora zmian nowotworowych Velscope Vx – przegląd piśmiennictwa

Fluorescence diagnostic in dental office – utilization of the neoplastic detector Velscope Vx – a literature review

Z Katedry i Zakładu Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: prof. zw. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk – kierownik Katedry i Zakładu

Z praktyki prywatnej: lek. dent. Ewa Minor-Ptaszyńska

Słowa kluczowe: urządzenie Velscope Vx, autofluorescencja, nowotwór jamy ustnej, profilaktyka przeciwnowotworowa

W pracy przedstawiono nieinwa­zyjną metodę badania przesiewowego chorób nowotworowych jamy ustnej wykorzystu­jącą urządzenie Velscope Vx. W związku ze wzrastającą liczbą zachorowań na nowotwory głowy i szyi należy zwrócić baczniejszą uwagę na badania profilaktyczne przeprowadzane w gabinetach dentystycznych.

Key words: Velscope Vx device, autofluorescence, oral cancer, anticancer screening

The article presents non-invasive methods of conducting screening tests oral cancer diseases which use Velscope Vx device. In connection with increasing number of people diagnosed with head and neck cancer we should pay more attention on screening tests carried out in dental surgeries.