Stomatologia Współczesna nr 5/2016

Stomatologia Współczesna

NR 5/2016

 

 

Effect of non-surgical treatment of periodontitis on CRP and fibrinogen levels in patients with coronary artery disease

Wpływ leczenia niechirurgicznego choroby przyzębia na poziomy CRP i fibrynogenu u pacjentów z chorobą wieńcową

From Department of Periodontology and Oral Diseases Medical University of Warsaw: dr n. med. Olga Androsz-Kowalska, dr hab. n. med. Jan Kowalski, prof. dr hab. n. med. Renata Górska

From Department of Internal Diseases and Cardiology Medical University of Warsaw: dr n. med. Krzysztof Jankowski, lek. Zuzanna Rymarczyk, prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk

Key words: periodontitis, coronary artery disease, C-reactive protein, fibrinogen, inflammation

The aim of the paper was to evaluate the influence of professional scaling on clinical status of periodontal tissues and on the level of selected inflammatory mediators. Fifty-seven individuals were divided into 3 groups: 2 study groups (patients with chronic periodontitis, with or without coexisting coronary disease), and control group – without symptoms of chronic periodontitis and coronary disease. At the baseline, at 1 week and 3 months after scaling, periodontal examination was performed. Seral titers of C-reactive protein (hsCRP) and fibrinogen in blood serum were also measured. In all studied groups shallowing of periodontal pocket was observed after 3 months. A statistically significant decrease of mean clinical attachment level between 1st and 3rd examination in group II was found. The highest concentration of hsCRP and its greatest decrease after periodontal treatment was observed in group II. Difference between hsCRP concentration between 1st and 3rd examination was statistically significant.

Słowa kluczowe: zapalenie przyzębia, choroba wieńcowa, białko C-reaktywne, fibrynogen, zapalenie

Celem pracy była ocena wpływu skalingu na stan kliniczny przyzębia i poziomy mediatorów zapalnych. 57 osób podzielono na 3 grupy: 2 grupy badane (pacjenci z przewlekłym zapaleniem przyzębia oraz z lub bez współistniejącej choroby wieńcowej) i grupę kontrolną – bez objawów przewlekłego zapalenia przyzębia ani choroby wieńcowej. Na wstępie badania, po tygodniu i po 3 miesiącach od skalingu, przeprowadzono badanie przyzębia. Zmierzono również poziomy białka C-reaktywnego (hsCRP) i fibrynogenu w surowicy. We wszystkich grupach po 3 miesiącach obserwowano spłycenie kieszonek przyzębnych. W grupie II stwierdzono znamienne zmniejszenie utraty przyczepu łącznotkankowego między 1. a 3. badaniem. Najwyższe stężenie hsCRP i zarazem największą redukcję stężenia po leczeniu przyzębia obserwowano w grupie II. Różnice w stężeniu hsCRP pomiędzy 1. i 3. badaniem były statystycznie znamienne.

Functional activity of platelets and their aggregation ability in PRP-preparation in patients with periodontitis associated with cardiovascular pathology

Funkcjonalna aktywność płytek krwi oraz zdolność ich agregacji w PRP u pacjentów z zapaleniem przyzębia związanym z patologią sercowo-naczyniową

From P.L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education in Kiev, Ukraine: G.F. Biloklytska – doctor of medicine, professor, head of the Department of Therapeutic Dentistry, president of Periodontists Society of Ukraine, O.V. Kopchak DDS., PhD, associate professor of the Department of Therapeutic Dentistry

From O.O. Shalimov National Institute of Surgery and Transplantology NAMS in Kiev, Ukraine: V.A. Dieiev – PhD, head of the Department for Laboratory Diagnostics, N.I. Rozdobudko – clinical biochemist of the Department for Laboratory Diagnostics

Key words: periodontitis, functional activity of platelets, PRP, somatic pathology

Cardiovascular pathology is one of the most common somatic diseases today. Therefore, a significant concern to physicians and dentists is caused by an increase in preva lence and severity of generalized periodontitis on the background of this pathology. Aim: To study the functional activity and concentration of platelets in PRP-preparations with different anticoagulants (heparin, citrate) in patients with periodontitis associated with cardiovascular pathology and develop the protocol of PRPapplication for this category of patients. Materials and methods: 29 patients (13 women, 16 men) aged 49 ±12.5 years with periodontal disease, chronic course were included to the study and divided into two groups. The first group, 16 patients with periodontitis with no associated cardiovascular pathology, the second group – 13 patients with atherosclerosis of coronar arteries, EH and periodontitis, who have used ASA for primary prevention of thrombosis or in therapeutic doses. Conclusions: The application of collagen and ristocetin as inductors of aggregation resulted in significant increase in functional activity of platelets in patients of the II group (p < 0.05) compared to patients of the I group, which may be due to the presence of endothelial dysfunction in such patients. Low concentrative ability of platelets in patients with cardiovascular disorders, who undergo antiaggregative therapy determines the need for large doses of PRP to achieve a therapeutic effect in this category of patients.

Słowa kluczowe: zapalenie przyzębia, funkcjonalna aktywność płytek krwi, PRP, somatyczna patologia

Niewydolność sercowo-naczyniowa jest obecnie jedną z najbardziej powszechnych chorób somatycznych. Powszechność i ciężkość uogólnionego zapalenia przyzębia w tle tej patologii budzi zatem zainteresowanie lekarzy medycyny i lekarzy dentystów. Cel pracy: Zbadanie funkcjonalnej aktywności oraz stężenia płytek krwi w preparatach PRP (osocza bogatopłytkowego) z różnymi antykoagulantami (heparyna, cytrynian) u pacjentów z zapaleniem przyzębia związanym z patologią sercowo-naczyniową oraz opracowanie protokołu aplikacji PRP dla takich pacjentów. Materiał i metody: Do badania włączono 29 pacjentów (13 kobiet oraz 16 mężczyzn) w wieku 49 ±12,5 roku, których podzielono na dwie grupy. W I grupie zebrano 16 pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia bez związku z patologią sercowo-naczyniową. Grupa II liczyła 13 pacjentów z miażdżycą naczyń wieńcowych, nadciśnieniem i przewlekłym zapaleniem przyzębia, którzy stosowali ASA w celu pierwotnej prewencji zakrzepów lub w dawkach terapeutycznych. Wnioski: Zastosowanie kolagenu i ristocetyny jako induktorów agregacji spowodowało istotny wzrost funkcjonalnej aktywności płytek krwi u pacjentów z II grupy w porównaniu z pacjentami z I grupy (p < 0,05), co może mieć związek ze śródnabłonkową dysfunkcją u tych pacjentów. Niska zdolność skupiania płytek u pacjentów z zaburzeniami sercowo-naczyniowymi, którzy są w trakcie terapii antyagregacyjnej, determinuje potrzebę stosowania dużych dawek PRP, by uzyskać efekt terapeutyczny.

Aktywność antyoksydacyjna w surowicy krwi, erytrocytach i ślinie pacjentów z zespołem Downa

Antioxidant activity in serum, erythrocytes and saliva of patients with Down syndrome

Z Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: dr n. med. Magdalena Sulewska, dr n. med. Ewa Dolińska, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pietruska – kierownik Zakładu, dr hab. n. med. Jan Pietruski

Z Kliniki Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: prof. dr hab. n. med. Wojciech Sobaniec – kierownik Kliniki

Słowa kluczowe: zespół Downa, aktywność antyoksydacyjna

Wstęp: Celem pracy była ocena procesów antyoksydacyjnych i lipidowej peroksydacji w surowicy, erytrocytach i ślinie pacjentów z zespołem Downa (ZD). Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 66 pacjentów z ZD. Grupę porównawczą stanowiło 59 osób zdrowych. Oznaczono aktywność enzymów antyoksydacyjnych: dysmutzazy ponadtlenkowej (SOD), peroksydazy glutationowej (GSH-Px) i reduktazy glutationowej (GSSG-R) oraz stężenie dialdehydu malonowego (MDA) w surowicy, erytrocytach i ślinie. Wyniki: U pacjentów z ZD wykazano istotne obniżenie aktywności SOD w surowicy i erytrocytach oraz znamienny wzrost aktywności tego enzymu w ślinie. Zmniejszenie aktywności GSH-Px w ślinie dotyczyło zarówno osób z ZD, jak i z grupy kontrolnej. W erytrocytach zaobserwowano istotne zmniejszenie stężenia MDA u osób z ZD, w przeciwieństwie do osób zdrowych, u których stężenie tego związku istotnie zmalało. W grupie kontrolnej zarówno w surowicy, jak i erytrocytach, odnotowano znamienny wzrost GSSG i spadek stężenia MDA. Wnioski: Otrzymane wyniki sugerują występowanie nasilonego stresu oksydacyjnego i lipidowej peroksydacji u pacjentów z ZD.

Key words: Down syndrome, antioxidant activity

Introduction: The aim of the study was to assess the antioxidant and lipid peroxidation processes in serum, erythrocytes and saliva of patients with Down syndrome (DS). Material and methods: The study group comprised 66 patients with DS. The control group consisted of 59 healthy individuals. The activity of antioxidant enzymes: superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GSH-Px) and glutathione reductase (GSSG-R) and the concentration of malondialdehyde (MDA) in serum, erythrocytes and saliva were evaluated. Results: In patients with DS a significant reduction in the SOD activity in serum and erythrocytes and a significant increase of this enzyme activity in saliva were proved. Reduction of saliva activity of GSH-Px was noted in both, DS and the control groups. In erythrocytes a significant reduction of MDA concentration in patients with DS, in contrast to healthy individuals were observed, in which the concentration of the compound significantly decreased. In the control group, both in serum and erythrocytes a significant increase in GSSG and decrease in MDA concentrations were noted. Conclusion: The results suggest the prevalence of increased oxidative stress and lipid peroxidation in patients with DS.

Choroba próchnicowa dzieci w wieku przedszkolnym a nawyki higieniczne opiekunów

Dental caries in preschool children and hygienic habits of caregivers

Z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: mgr Małgorzata Olszewska – absolwentka zdrowia publicznego

Z Zakładu Stomatologii Zachowawczej Katedry Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: lek. dent. Joanna Rudnicka, dr hab. n. med. Ewa Iwanicka-Grzegorek

Z praktyki prywatnej: lek. dent. Joanna Kępa-Prokopienko

Słowa kluczowe: próchnica zębów, zęby mleczne, profilaktyka próchnicy zębów

Próchnica zębów występuje powszechnie u polskich dzieci w wieku przedszkolnym. W 2013 roku przeprowadzono kliniczne badanie dentystyczne 156 dzieci w wieku przedszkolnym z jednego z warszawskich przedszkoli wraz z anonimowym badaniem ankietowym 148 rodziców dzieci. Obserwacje i wnioski autorów pracy są zgodne z innym opublikowanymi wynikami badań dotyczących tej samej tematyki. Potwierdza się pogląd, że próchnica wczesna jest konsekwencją niedostatecznej wiedzy rodziców i opiekunów na temat przyczyn powstawania próchnicy oraz niewłaściwych zachowań higienicznych i dietetycznych. Rodzice powinni uzyskać od lekarza dentysty informacje na temat właściwego postępowania w celu przeciwdziałania powstawaniu i rozwojowi próchnicy u dzieci.

Key words: dental caries, deciduous teeth, prevention of dental caries

Tooth decay is common in Polish preschool children. In 2013 we conducted a clinical dental examination 156 preschool children from one of Warsaw’s kindergartens with the anonymous questionnaire survey 148 parents of children. Observations and conclusions of the authors of the text below are consistent with other published results of research on the same subject. This confirms the view that the early tooth decay is a result of insufficient knowledge of parents and guardians about the causes of tooth decay and improper behaviors of hygiene and diet. Parents should obtain information from the dentist about the proper procedure in order to prevent the emergence and development of caries in children.

Lęk dentystyczny u dzieci szkolnych

Dental anxiety in schoolchildren

Z Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu: dr n. med. Iwona Grzesiak-Gasek, prof. dr hab. n. med. Urszula Kaczmarek – kierownik Zakładu

Słowa kluczowe: lęk dentystyczny, MDAS, dzieci szkolne

Występujący w wieku rozwojowym lęk dentystyczny może utrzymywać się w wieku dorosłym i wpływać niekorzystnie na zaspokojenie potrzeb leczniczych. Celem pracy jest ocena poziomu lęku u dzieci szkolnych. Zbadano 149 uczniów obojga płci w wieku 12-15 lat (średnio 13,7 ±1,48 lat), w tym 78 dziewcząt. Lęk dentystyczny oceniano według skali MDAS. Ponadto pytano badanych o termin i rodzaj zabiegu wykonanego podczas ostatniej wizyty dentystycznej. Obliczono średnie wartości skali i częstość występowania poszczególnych poziomów lęków u ogółu badanych i w odniesieniu do płci. W analizie statystycznej zastosowano test Manna-Whitneya, za istotny przyjmując poziom p < 0,05. Lęk dentystyczny stwierdzono u 58,4% badanych, w tym u 62,8% dziewcząt i 53,5% chłopców. Najwięcej badanych wykazało niski poziom lęku (40,6%), a następnie umiarkowany (12,8%), wysoki (2,7%) oraz fobię (2,0%). Średnia wartość wskaźnika MDAS wynosiła 11,10 ±4,19 i była nieco wyższa u dziewcząt niż chłopców (11,38 ±4,12 vs. 10,79 ±4,26). Największy lęk powodowało oczekiwanie na zaplanowaną wizytę dentystyczną (2,43 ±0,92), a następnie iniekcja środka znieczulającego (2,38 ±1,14) i rotacyjne opracowanie ubytku (2,33 ±1,1). Dziewczęta w porównaniu z chłopcami istotnie bardziej obawiały się opracowania ubytku (2,49 ±1,09 vs. 2,15 ±1,12, p < 0,001). Badani, u których ostatnia wizyta miała miejsce w okresie 6 miesięcy, cechowali się nieco niższym lękiem w porównaniu z osobami, które miały wyznaczony dłuższy termin wizyty (10,64 ±3,53 vs. 12,13 ±5,27). Dzieci, u których podczas ostatniej wizyty wykonano zabieg nieinwazyjny, wykazały istotnie niższy lęk dentystyczny niż dzieci, u których wykonano zabieg inwazyjny (10±3,9612,65 ±3,71, p < 0,01). Lęk dentystyczny stwierdzono u ponad połowy badanych (58,4%), w większości na niskim poziomie (40,6%). Odczuwanie lęku było głównie związane z oczekiwaniem na wizytę, iniekcją i rotacyjnym opracowaniem ubytku.

Key words: dental anxiety, MDAS, schoolchildren

Dental anxiety occurring at the developmental age may continue in adulthood and negatively influence addressing medical needs. The aim of this study was to assess the level of dental anxiety among school-aged children. The study involved 149 children of both sexes aged 12-15 (on average 13.7 ±1.48 years old), including 78 girls. Dental anxiety was measured with the use of the MDAS scale. Moreover, the subjects were asked about the time of the last dental appointment and the treatment they underwent then. Average values of the scale and the frequency of the occurrence of particular anxiety levels were calculated in relation to all the subjects, and to both sexes separately. Statistical analysis was performed with the use of Mann-Whitney`s test with a significance level of p < 0.05. Dental anxiety was identified among 58.4% of the subjects, including 62.8% girls and 53.5% boys. Most of the subjects showed a low anxiety level (40.6%), 12.8% reported moderate anxiety, 2.7% claimed a high level of anxiety, and 2% declared a phobia. The average value of the MDAS indicator was 11.10 ±4.19, and it was slightly higher among girls than among boys (11.38 ±4.12 vs. 10.79 ±4.26). The most considerable anxiety was reported due to awaiting a scheduled dental appointment (2.43 ±0.92), and the second most common reason was fear of dental anesthetic injection (2.38 ±1.14) and cavity preparation with the use of the rotary technique (2.33 ±1.1). When compared with boys, girls were more afraid of cavity preparation (2.49 ±1.09 vs. 2.15 ±1.12, p < 0.001). The subjects whose last dental appointment took place within the past six months expressed slightly less anxiety in comparison with those whose last appointment took longer term (10.64 ±3.53 vs. 12.13 ±5.27). Children who underwent non-invasive treatment during their last appointment showed a significantly lower anxiety level than those who received invasive treatment (10 ±3.9612.65 ±3.71, p < 0.01). Dental anxiety was identified among over half of the subjects (58.4%), and it was mostly low-level anxiety. Anxiety was mostly provoked by awaiting the appointment, injection and rotary cavity preparation.

Ocena kliniczna bezcukrowych gum do żucia

The clinical estimation of free-sugar chewing gum

Z Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu: dr n. med. Alina Wrzyszcz-Kowalczyk, lek. stom. Iwona Przywitowska, dr n. med. Monika Mysiak-Dębska, prof. dr hab. Urszula Kaczmarek – kierownik Zakładu

Z Katedry i Zakładu Periodontologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu: lek. dent. Katarzyna Dębska-Łasut

Z Katedry Klimatyzacji, Ogrzewnictwa, Gazownictwa i Ochrony Powietrza Politechniki Wrocławskiej: dr inż. Grzegorz Bartnicki

Słowa kluczowe: dorośli, guma do żucia, profilaktyka

W utrzymaniu prawidłowej higieny jamy ustnej wspomagającą rolę pełnią bezcukrowe gumy do żucia. Celem pracy była ocena stymulowanej żuciem gumy szybkości wydzielania śliny, pH i pojemności buforowej oraz subiektywna ocena gumy przez badanych. Uzyskane wyniki potwierdziły wyniki wcześniej przeprowadzonych badań w zakresie działania ochronnego przed rozwojem próchnicy bezcukrowych gum do żucia.

Key words: adults, chewing gum, prevention

Sugar-free chewing gums fulfill supportive role in maintaining proper oral hygiene. The aim of the study was to assess the salivary flow rate and pH due to chewing gums and subjective evaluation of chewing gums by subjects. The obtained data confirmed the results of earlier studies on the protective effect of sugar-free chewing gum against the development of caries.

Zastosowanie przeszczepu dziąsła pełnej grubości w przygotowaniu pacjentów do leczenia ortodontycznego – opis przypadku

Free gingival graft in patients preparation to orthodontic treatment – a case report

Z Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
1 dr hab. n. med. Paweł Plakwicz
2 lek. dent. Beata Wyrębek
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med.
Renata Górska

Słowa kluczowe: dziąsło skeratynizowane, recesja dziąsłowa, wolny przeszczep dziąsłowy

Właściwie zastosowane siły w czasie leczenia ortodontycznego nie powodują uszkodzenia zdrowych tkanek przyzębia. Jednak zmiana pozycji zębów może wpływać na zmianę wymiarów dziąsła oraz pozycję dziąsła brzeżnego, stąd u niektórych pacjentów mogą powstać recesje dziąsłowe. Zależy to od kierunku przesuwania zębów oraz od biotypu tkanek miękkich i twardych. Zabieg chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej, z zastosowaniem przeszczepu pełnej grubości, powoduje wzrost szerokości i grubości strefy dziąsła przyczepionego w przewidywalny sposób. Grube dziąsło skeratynizowane stanowi barierę przeciwko siłom wyzwalanym w czasie żucia, szczotkowania zębów oraz podczas leczenia ortodontycznego.

Key words: keratinized gingiva, gingival recession, free gingival graft

Appropriately applied orthodontic forces do not result in damage of a healthy periodontium. An altered position of the tooth may however influence gingiva dimensions and soft tissue margin position. Thus, in some patients there is a risk of gingival recessions development. It depends on orthodontic movement direction and soft and hard tissue biotype. Mucogingival surgery with free gingival graft increases width and thickness of attached gingiva in predictable manner. Thick keratinized gingiva is a barrier against stress of mastication, tooth brushing and during orthodontics treatment.

Pacjent z zespołem Gorlina-Goltza jako pacjent interdyscyplinarny – opis przypadku

Patient with Gorlin-Goltz syndrome as a multidisciplinary patient – a case report

Z Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: lek. dent. Agnieszka Nowicka – asystent, lek. dent. Izabela Chlebus – asystent, prof. nadzw. dr hab. med. Zdzisław Bereznowski – kierownik Katedry i Zakładu

Z Zakładu Ortodoncji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: lek. dent. Maria Orzelska-Blomberg – asystent

Słowa kluczowe: zespół Gorlina-Goltza, obturator, keratocysta

W pracy opisano leczenie protetyczne pacjenta z zespołem Gorlina-Goltza za pomocą obturatora po leczeniu chirurgicznym.

Key words: Gorlin-Goltz syndrome, obturator, keratocyst

In the paper temporary prosthetic rehabilitation of patient with Gorlin-Goltz syndrome using the obturator after surgery treatment, was described.

Zastosowanie acetalu w wykonawstwie uzupełnienia ruchomego – opis przypadku

The application of acetal resin in execution of removable denture – a case report

Z Polikliniki 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu: lek. dent. Marcin Lubczyński, lek. dent. Adam Toporowski

Z prywatnego centrum stomatologicznego w Oleśnicy: lek. dent. Michał Biały

Słowa kluczowe: acetal, protezy ruchome, protezy hybrydowe

Nieustanny postęp w dziedzinie materiałoznawstwa oraz coraz wyższe wymagania i oczekiwania zarówno lekarzy, jak i pacjentów sprawiają, że producenci materiałów dentystycznych wprowadzają na rynek coraz to doskonalsze i nowocześniejsze produkty. Jednym z nich jest tworzywo acetalowe. W pracy przedstawiono właściwości i zastosowanie tego tworzywa w protetyce stomatologicznej. Zaprezentowano również opis przypadku z wykorzystaniem tworzywa acetalowego w celu poprawienia estetyki protezy szkieletowej.

Key words: acetal, removable dentures, hybrid prostheses

Continuous advances in materials sciences and higher demands and expectations of dentists and patients make the manufacturers of dental materials introduce on the market more and more perfect and more modern products. One of them is acetal. The paper presents the characteristics and use of this material in dental prosthetics. The case report was presented in which acetal material was used to improve skeletal denture aesthetics.

Zastosowanie fibryny bogatopłytkowej (PRF) w leczeniu recesji dziąsłowych – przegląd piśmiennictwa

Platelet rich fibrin (PRF) in gingival recession treatment – a literature review

Z Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: lek. dent. Beata Wyrębek, dr hab. n. med. Paweł Plakwicz

Słowa kluczowe: fibryna bogatopłytkowa, recesje dziąsłowe

PRF (platelet-rich fibrin) należy do nowej generacji koncentratów płytkowych. Jest materiałem autogennym pozyskiwanym z krwi pacjenta. Stanowi matrycę zbudowaną z fibryny, która zawiera skoncentrowane płytki krwi, leukocyty i czynniki wzrostu. Właściwości PRF, takie jak przyspieszenie angiogenezy oraz procesu gojenia ran, a także niskie koszty oraz prosta procedura pozyskania tego autogennego materiału, zadecydowały o coraz szerszym stosowaniu PRF w periodontologii.

Key words: platelet-rich fibrin, gingival recession

Platelet-rich fibrin (PRF) belongs to a new generation of platelet concentrates. This is autogenous material obtained from patient’s blood. It is a matrix composed of fibrin containing concentrated amount of platelets, leukocytes and growth factors. Features of PRF such as accelerated angiogenesis and wound healing process, also low costs and simple extracting procedure of this autogenous material has decided about PRF usage in periodontology.