Stomatologia Współczesna nr 3/2016

Stomatologia Współczesna

NR 3/2016

 

Analysis of morphological changes of periodontal tissues in patients with generalized periodontitis under combined surgical treatment

Analiza morfologicznych zmian w tkankach przyzębia u pacjentów z uogólnionym zapaleniem przyzębia w trakcie skojarzonego leczenia chirurgicznego

From P.L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education in Kiev, Ukraine: prof. Galina F. Biloklytska – doctor of medicine, head of the Department of Therapeutic Dentistry, president of Association of Periodontists of Ukraine, Iuliia E. Braun – MS, PhD student of department of concervative dentistry

From Institute of Traumatology and Orthopaedics of National Academy of Medical Sciences of Ukraine: prof. Valery V. Grigorovsky – MD, head scientific assistant in department of pathomorphology

Key words: generalized periodontitis, soft periodontal tissues, periodontal indexes, morphology, morhopathology

The current study aimed to state the differences of middle parameters and frequencies of investigated pathological changes crucial for diagnostics and prognosis of course of generalized periodontitis in groups of comparison due to different applied treatment methodics. The investigation of clinical and histological parameters was provided under action of diode laser irradiation and proposed combined surgical treatment. The gradational and frequency analysis was provided for investigation of dystrophic, hyperplastic and inflammatory changes in periodontal tissues in comparing groups. The reliable differences of middle parameters of periodontal indexes, tissue injures under action of applied treatment depends on topographical details were obtained and analysed due to provided investigation. The certain changing clinical and histological parameters obtained under provided treatment, were stated and the frequency of their appearance in periodontal soft tissues in different periods of applied treatment were showed.

Słowa kluczowe: uogólnione zapalenie przyzębia, miękkie tkanki przyzębia, indeksy przyzębia, morfologia, morfopatologia

Celem obecnego badania było oznaczenie różnic średnich parametrów i częstości występowania istotnych w diagnostyce i prognozie zmian patologicznych w przebiegu uogólnionego zapalenia przyzębia w grupach porównawczych, w zależności od różnych zastosowanych metod leczenia. Ocenę klinicznych i histologicznych parametrów przeprowadzono po działaniu lasera diodowego i proponowanego złożonego leczenia chirurgicznego. Zastosowano stopniową i częstościową analizę w badaniu dystroficznych, hiperplastycznych i zapalnych zmian w tkankach przyzębia w porównywanych grupach. Uzyskano wiarygodne różnice środkowych parametrów indeksów przyzębia. Dzięki badaniu uzyskano i zanalizowano także wiarygodne różnice w urazach tkanek w wyniku zastosowanego leczenia, które zależały od topograficznych detali. Poza tym wykazano pewne zmiany klinicznych i histologicznych parametrów po zastosowanym leczeniu oraz ich częstości występowania w tkankach miękkich dziąsła w różnych okresach podjętego leczenia.

The role of antibodies to heat shock proteins in pathogenesis of chronic periodontitis in patients with cardiovascular diseases

Rola przeciwciał białka szoku cieplnego w patogenezie przewlekłego zapalenia przyzębia u pacjentów z chorobami układu krążenia

From P.L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education in Kiev, Ukraine: prof. G.F. Biloklytska – doctor of medicine, head of the Department of Therapeutic Dentistry, president of Association of Periodontists of Ukraine, prof. O.V. Kopchak, DDS, PhD, associate professor of the Department of Therapeutic Dentistry

Key words: periodontitis, blood serum, heat shock proteins, somatic pathology

According to the literary data the most common dental disease is periodontitis. However, the results of its treatment often remain unsatisfactory. In this regard, there is need for further investigations in order to study the pathogenesis of the disease. The aim of the study was determine the content of anti-Hsp60 antibodies of different specificity in serum of patients with generalized periodontitis and its relationship with comorbid conditions. The immunological study included the analysis of serum in 32 patients with generalized periodontitis (main group) and 25 samples of blood in somatically healthy people (control group). In generalized periodontitis the significant (p < 0.05) increase of antibodies against prokaryotic Hsp60 and human Hsp60 was found out. The significant (p < 0.05) relationship with comorbid conditions was also revealed. The immunological changes, which were identified, may be considered as an important mechanism for the development of inflammatory and degenerative process in periodontal tissues and explain the pathogenetic link periodontal disease with a general somatic pathology and comorbid conditions.

Słowa kluczowe: zapalenie przyzębia, surowica krwi, białka szoku cieplnego, patologia somatyczna

Na podstawie danych zawartych w piśmiennictwie najczęstszą chorobą przyzębia jest periodontitis. Jednak wyniki leczenia często są w jej przypadku niezadowalające. W związku z tym istnieje potrzeba dalszych badań w celu poznania patogenezy choroby. Celem badania było określenie zawartości przeciwciał anty-Hsp60 o różnej specyfice w surowicy pacjentów z uogólnionym zapaleniem przyzębia i jego związek z chorobami współistniejącymi. W badaniu uwzględniono analizę surowicy u 32 pacjentów z uogólnionym zapaleniem przyzębia (grupa główna) oraz 25 próbek krwi od zdrowych osób (grupa kontrolna). Wykazano istotny (p < 0,05) wzrost przeciwciał dla prokariotycznego Hsp60 i ludzkiego Hsp60 w przypadkach uogólnionego zapalenia przyzębia. Wykryto także istotny (p < 0,05) ich związek z chorobami towarzyszącymi. Zidentyfikowane zmiany immunologiczne można uznać za ważny mechanizm rozwoju zmian zapalnych i zwyrodnieniowych w tkankach przyzębia, wyjaśniający patogenny związek choroby przyzębia z ogólną patologią i chorobami towarzyszącymi.

Mechanical properties of selected ceramic materials for chairside CAD/CAM

Mechaniczne właściwości wybranych materiałów ceramicznych w gabinecie CAD/CAM

From Department of Conservative Dentistry and Pediatric Dentistry Wrocław Medical University: dr n. med. Wojciech Grzebieluch, prof. dr hab. n. med. Urszula Kaczmarek

Key words: CAD/CAM materials, dental ceramics, flexural strength, Weibull modulus

The purpose of the study was to compare mechanical properties of 4 ceramic materials for dental CAD/CAM (leucite, lithium disilicate and 2 feldspatic). The density, flexural strength (σf), flexural modulus (Ef), Vickers hardness (HV01), fracture toughness (KIC) as well as Weibull modulus (m) and Weibull characteristic strength (σ0) were determined. A two-way ANOVA followed by Tukey’s multiple comparison and Weibull analysis were performed (p < 0.05). The σf ranged from 126 to 384 MPa, Ef from 35 to 64 GPa, and HV01 from 671 to 792, KIC 5.3 to 12.3, m from 7.87 to 13.15, σ0 from 132.96 to 403.32 MPa. According to the ISO 6872:2008 all the studied materials demonstrated parameters acceptable for fabrication of adhesively cemented restorations. Lithium disilicate reinforced ceramic material exceeded the mentioned requirements and presented the lowest failure probability.

Słowa kluczowe: CAD/CAM, ceramika dentystyczna, właściwości mechaniczne, moduł Weibulla

Celem pracy było porównanie właściwości mechanicznych czterech materiałów ceramicznych przeznaczonych do systemów CAD/CAM (ceramika leucytowa, wzmacniana dwukrzemianem litu oraz skaleniowa). Zbadano gęstość, wytrzymałość na zginanie (σf), moduł sprężystości (Ef), twardość metodą Vickersa (HV01), wytrzymałość na pękanie (KIC), moduł Weibulla (m) i wytrzymałość charakterystyczną Weibulla (σ0). Zastosowano dwuczynnikową analizę ANOVA, a następnie test post-hoc Tukeya i analizę Weibulla (p < 0,05). Wartość σf wahała się od 126 do 384 MPa, Ef od 35 do 64 GPa, HV01 od 671 do 792, KIC od 5,3 od 12,3, m od 7,87 do 13,15, σ0 od 132,96 do 403,32 MPa. Zgodnie z normą ISO 6872:2008 wszystkie badane materiały wykazały wartości parametrów akceptowane do wykonywania osadzanych odbudów. Materiał ceramiczny wzmacniany dwukrzemianem litu istotnie przewyższał wymagania normy i wykazywał najniższe prawdopodobieństwo uszkodzenia.

Możliwości leczenia ortodontycznego dzieci z bruksizmem – opis dwóch przypadków

Possibilities of orthodontic treatment in children with bruxism – description of two cases

Z SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Zakładu Ortodoncji Katedry Stomatologii Wieku Rozwojowego: dr n. med. Ewa Wasiak, prof. dr hab. n. med. Grażyna Śmiech-Słomkowska

Słowa kluczowe: bruksizm nocny, leczenie ortodontyczne, dzieci

Bruksizm to czynność stereotypowa, polegająca na zgrzytaniu i zaciskaniu zębów, występująca głównie w nocy (bruksizm nocny). Wywołana jest wzmożoną rytmiczną pracą mięśni żwaczy i prowadzi do dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych. Pacjenci często są nieświadomi istnienia zaburzenia. U dzieci bruksizm występuje z częstotliwością 13,5-30%. Bruksizmowi nocnemu u dzieci towarzyszą: poranne bóle głowy, chrapanie, oddychanie przez usta, dławienie się podczas snu, nadmierne pocenie i moczenie się w nocy. Leczenie bruksizmu jest interdyscyplinarne. Stosuje się akrylowe szyny zgryzowe i płyty nagryzowe. W pracy opisano leczenie dwóch 12-letnich pacjentów z bruksizmem i tyłozgryzem; u jednego zastosowano płytę Schwarza, u drugiego szynę zgryzową. U pacjenta leczonego płytą Schwarza i w pełni współpracującego objawy bruksizmu ustąpiły w ciągu miesiąca. U dzieci z bruksizmem nadrzędną rolę w stosunku do wady zgryzu odgrywa czynnik psychoemocjonalny.

Key words: sleep bruxism, orthodontic treatment, children

Bruxism is a stereotypical activity characterized by clenching and grinding of teeth, occurring mainly at night (sleep bruxism). Bruxism is caused by rhythmic hyperactivity of the masseter muscles. It leads to temporomandibular disorders. Patients are not even aware that such a disturbance exists. Bruxism prevalence among children is between 13.5-30%. Sleep bruxism in children is associated with: morning headaches, snoring, mouth breathing, choking and sweating during sleep and “bed-wetting”. Treatment of bruxism is interdisciplinary. Acrylic occlusal splints and rigid occlusal bite plates are used. Two 12 year old patients with bruxism and distoocclusion underwent treatment; in one case a Schwarz plate and in second an occlusal splint was used. The symptoms of bruxism disappeared in a month in patient treated with a Schwarz plate with full compliance. In children in bruxism a psycho-emiotional factor plays the most important role with regard to the malocclusion.

Laser diodowy 980 nm w leczeniu martwicy kości szczęk wywołanej bisfosfonianami – opis przypadku

Diode laser (980 nm) in the management of bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw – a case report

Z Zakładu Periodontologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie: dr n. med. Renata Samulak-Zielińska – asystent, dr hab. n. med. prof. PUM Elżbieta Dembowska – kierownik Zakładu

Słowa kluczowe: laser diodowy, martwica kości szczęk wywołana bisfosfonianami, laseroterapia

Celem pracy była prezentacja przypadku zastosowania lasera diodowego 980 nm w leczeniu martwicy kości szczęk wywołanej bisfosfonianami. 59-letni mężczyzna z historią raka nerki i terapią kwasem zoledronowym w wywiadzie został skierowany do Zakładu Periodontologii PUM z powodu martwicy kości wywołanej bisfosfonianami, będącej powikłaniem po wcześniejszej ekstrakcji zęba. Zastosowano miejscowe leczenie 0,5% wodnym roztworem chlorheksydyny oraz dezynfekcję laserem diodowym. Laseroterapię przeprowadzono pięciokrotnie w okresie 2 tygodni. Po upływie 3 tygodni uzyskano niemal całkowite wygojenie zmiany. Zastosowane w tym przypadku minimalnie inwazyjne podejście terapeutyczne miało pozytywny wpływ na gojenie tkanek jamy ustnej. Nie zaobserwowano działań niepożądanych, zaś sposób leczenia został w pełni zaakceptowany przez pacjenta, który chciał uniknąć leczenia chirurgicznego.

Key words: diode laser, bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw, laser therapy

The aim of this paper is to report a case of bisphosphonaterelated osteonecrosis of the jaw (BRONJ) managed with diode laser (980 nm). A 59-year old male with a history of renal cancer and zoledronic acid therapy was referred to the Department of Periodontology PUM due to BRONJ as a complication after tooth extraction. The patient was treated with an antimicrobial rinse with 0.5% chlorhexidine and diode laser disinfection. Laser therapy was performed 5 times during 2 weeks. The tissue healing was almost complete after three weeks. The minimally invasive therapeutic approach used in this case had a positive effect on oral tissue healing. There were no side effects and this therapy was fully accepted by the patient, who wished to avoid surgical treatment.

Działania populacyjne w zapobieganiu chorobie próchnicowej zębów

Population activities in the prevention of dental caries

Z Kliniki Stomatologii Dziecięcej Katedry Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: prof. dr hab. n. med. Maria Borysewicz-Lewicka – kierownik Katedry i Kliniki, dr n. med. Karolina Gerreth – adiunkt

Słowa kluczowe: próchnica zębów, profilaktyka

Organizacje zajmujące się zdrowiem jamy ustnej, na czele ze Światową Organizacją Zdrowia, wskazują, że efektywne przeciwdziałanie próchnicy powinno być osiągane dzięki edukacji w środowisku domowym połączonej ze zdobywaniem wiedzy na ten temat w przedszkolu i szkole oraz uczestnictwem w stomatologicznych programach zdrowotnych. Promocja zdrowia jamy ustnej, oparta na działaniach międzysektorowych oraz strategii odnośnie opanowania zagrożeń w skali populacyjnej, obok dobrze przemyślanej opieki stomatologicznej gwarantuje osiągnięcie dobrych rezultatów w zapobieganiu chorobie.

Key words: dental caries, prevention

Organizations engaged in improving oral health, including the World Health Organization, indicate that effective prevention of dental caries should be achieved through education in the home environment and in kindergartens and schools as well as participation in the dental health programs. Oral health promotion, based on intersectoral actions and strategies regarding control of risks in population, next to a well-organized dental care, ensures the achievement of good results in the prevention of disease.

Kliniczne badanie jamy ustnej oraz badanie z wykorzystaniem detektora zmian nowotworowych Velscope Vx

Clinical study of the oral cavity and the test using detector cancerous Velscope Vx

Z Katedry i Zakładu Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: prof. zw. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk – kierownik Katedry i Zakładu

Z praktyki prywatnej: lek. dent. Ewa Minor-Ptaszyńska

Słowa kluczowe: urządzenie Velscope Vx, badanie jamy ustnej, rak jamy ustnej, profilaktyka przeciwnowotworowa

W Polsce zachorowalność na raka jamy ustnej wzrasta z każdym rokiem. Wśród czynników wpływających na wzrost liczby nowotworów można wskazać m.in. skażenie środowiska, złe nawyki żywieniowe, niską dbałość o higienę jamy ustnej, brak programów profilaktycznych zachęcających pacjentów do regularnego wykonywania badań oraz nieprzeprowadzanie przez lekarzy dentystów badań profilaktycznych w gabinetach. W pracy omówiono badanie kliniczne jamy ustnej pacjenta oraz badanie z wykorzystaniem detektora zmian nowotworowych Velscope Vx. Urządzenie to może być pomocne we wczesnym wykrywaniu raka jamy ustnej.

Key words: Velscope Vx device, oral cavity examination, oral cancer, preventive cancer treatment

Every year in Poland the oral cancer morbidity increases. There are a lot of risk factors adversary effecting cancer number. The risk factors are: pollution of the environment, bad nutrition habits, not enough care of oral cavity and lack of screenings that encourage patients to examine oral cavity regularly and not testing by dentists prevention research in surgeries. This article describes clinical examination of oral cavity and examination witch the Velscope Vx device. Velscope Vx is useful for early detection of oral cancer.