Stomatologia Współczesna nr 6/2016

Stomatologia Współczesna

NR 6/2016

 

 

The frequency of morphological changes in periodontal tissues and their correlation dependences in patients with generalized periodontitis under combined surgical treatment

Częstość zmian morfologicznych w tkankach przyzębia i ich korelacyjne zależności u pacjentów z uogólnionym zapaleniem przyzębia po kombinowanym leczeniu chirurgicznym

From National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupyk: prof. G.F. Biloklytska – DDS, head of Department of Conservative Dentistry, I.E. Braun – MS, PhD student of Department of Conservative Dentistry

From Institute of Traumatology and Orthopaedics of National Academy of Medical Sciences of Ukraine: prof. V.V. Grigorovskiy – MD, head scientific assistant in department of pathomorphology

Key words: generalized periodontitis, soft periodontal tissues, histopathology, statistical analysis, middle parameters, frequency occurrence, correlational analysis

The current study aimed to state the differences of frequencies of certain gradations and correlational dependencies between investigated morphological param eters crucial for diagnostics and prognosis of course of chronic generalized periodontitis (CGP) in groups of comparison due to different applied treatment methodics. The investigation of histological and morphometric parameters was provided after applied complex periodontal treatment due to action of diode laser irradiation in selected regimen and proposed modification of surgical periodontal treatment. Histological and morphometric parameters were investigated due to determined frequency differences analysis of certain gradational and correlational dependencies. Due to gradational-frequency analysis the investigation of occurrence of investigated parameters and their significance were determined, the statistically reliable frequencies of certain components of pathological changes were determined if groups of comparison. The presented study demonstrated the occurrence of the most reliable correlational interrelations between certain couples of investigated morphological parameters with their absolute dimensions and statistical reliability coefficient grade that may differ in the stated groups of investigation. The provided study may be useful for further investigation of CGP and understanding the correlations between obtained morphological changes while surgical periodontal treatment is applied, including application of diode laser irradiation, enamel matrix proteins (EMD, Emdogain), modified surgical approach.

Słowa kluczowe: uogólnione zapalenie przyzębia, miękkie tkanki przyzębia, histopatologia, analiza statystyczna, średnie parametry, częstotliwość występowania, analiza korelacji

Celem badania było ustalenie różnic oraz częstości pewnych gradacji i zależności korelacyjnych między ocenianymi parametrami morfologicznymi istotnymi w diagnozie, prognozie i przebiegu przewlekłego uogólnionego zapalenia przyzębia (PUZP) w porównywanych grupach dzięki zastosowaniu różnych metod leczenia. Badanie histologicznych i morfologicznych parametrów przeprowadzono po zastosowaniu złożonej metody leczenia przyzębia dzięki działaniu promieniowania lasera diodowego w wybranych warunkach jego pracy oraz proponowanej modyfikacji chirurgicznego leczenia przyzębia. Histologiczne i morfometryczne parametry badano dzięki analizie oznaczonych różnic częstotliwości oraz pewnych gradacyjnych i korelacyjnych zależności. Porównania badanych grup dokonano dzięki analizie gradacyjnej częstotliwości oraz ocenie występowania ocenianych parametrów. Oznaczono istotność i statystycznie rzetelną częstotliwość pewnych komponentów zmian patologicznych. Przedstawione badanie wykazało występowanie wiarygodnych korelacji między pewnymi parami badanych parametrów morfologicznych z ich bezwzględnymi wymiarami oraz statystyczną pewność stopnia współczynnika, który mógł się zmieniać w badanych grupach. Badanie może być użyteczne dla dalszych badań nad PUZP i zrozumienia korelacji między powstałymi zmianami morfologicznymi po chirurgicznym leczeniu przyzębia, włączając w to zastosowanie promieniowania lasera diodowego, protein macierzy szkliwa (EMD, Emdogain) w zmodyfikowanym podejściu chirurgicznym.

Wiedza i zachowania prozdrowotne gimnazjalistów z województwa łódzkiego dotyczące higieny jamy ustnej

Junior high school students’ knowledge and health-promoting behavior on oral hygiene in the voivodship of Lodz

Z Zakładu Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: dr n. med. Małgorzata Broniarek-Machnik, dr n. med. Renata Zielińska, dr hab. n. med. prof. nadzw. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska – kierownik Zakładu

Z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Med-Dent w Rawie Mazowieckiej: lek. dent. Barbara Suchanek-Franaszek

Słowa kluczowe: zachowania prozdrowotne, profilaktyka próchnicy, młodzież gimnazjalna

Higiena jamy ustnej ma zasadnicze znaczenie w zapobieganiu próchnicy. Celem pracy było poznanie poziomu wiedzy nastolatków odnośnie zabiegów higienicznych stosowanych w profilaktyce próchnicy oraz ocena stopnia zaangażowania rodziców w utrzymanie zdrowia jamy ustnej swoich dzieci. Metodą zastosowaną w pracy był sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Badanie przeprowadzono wśród 115 łowickich gimnazjalistów – 59 dziewcząt i 56 chłopców. Ankietowani zazwyczaj szczotkowali zęby 2 razy dziennie (71,3%), używając manualnej szczoteczki ze średnio twardym włosiem (79,1%). Spośród dodatkowych przyborów higienicznych gimnazjaliści najczęściej wybierali płukanki z fluorem i nić dentystyczną. Ankietowani w większości (76,5%) sami decydowali o zakupie szczoteczki do zębów. Rodzice rzadko (9,6%) angażowali się w kontrolowanie prawidłowości mycia zębów. Podsumowując, gimnazjaliści znali podstawowe zasady higieny i starali się wykorzystywać posiadaną wiedzę w praktyce. Prawidłowe zachowania prozdrowotne często miały związek z płcią. Rodzice z reguły nie byli zainteresowani zasadami mycia zębów stosowanymi przez dzieci.

Key words: health-promoting behavior, caries prevention, junior high school students

Oral hygiene is essential in caries prevention. The aim of this study was to investigate the level of knowledge among adolescents about hygienic procedures used in caries prevention and to assess the degree of parental involvement in maintaining the oral health of their children. The method used in this study was the diagnostic survey with the use of the original questionnaire. The survey was conducted among 115 junior high school students from Łowicz – 59 girls and 56 boys. Respondents generally brushed their teeth two times a day (71.3%) using a manual toothbrush with mediumhard bristles (79.1%). Among supplementary hygienic methods, junior high school students preferred mouthwashes with fluoride and dental floss. The majority of respondents (76.5%) decided to purchase a toothbrush themselves. Parents rarely controlled the regularity of teeth brushing (9.6%). Summing up, junior high school students knew the basic oral hygiene principles and were trying to use this knowledge in practice. Proper health-promoting behaviors often were related to gender. Parents did not evince much interest in brushing habits of their children.

Wpływ stosowania pasty do zębów z kwasem glicyretynowym (enoksolon) na wyniki niechirurgicznego leczenia pacjentów z zaawansowanym przewlekłym zapaleniem przyzębia

The influence glycyrrhetinic acid (enoxolone) toothpaste on the outcomes of non-surgical treatment of patients with severe chronic periodontitis

Z Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: lek. dent. Tomasz Kaczyński, lek. dent. Anna Haładyj, lek. dent. Andrzej Miskiewicz, prof. dr hab. n. med. Renata Górska – kierownik Zakładu

Słowa kluczowe: zapalenie przyzębia, niechirurgiczne leczenie periodontologiczne, kwas glicyretynowy, enoksolon

Enoksolon jest stosowanym miejscowo niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym, który może potencjalnie wpływać na wyniki leczenia periodontologicznego. Cel: W badaniu oceniono wpływ stosowania pasty do zębów zawierającej enoksolon na wyniki leczenia u pacjentów z zaawansowanym przewlekłym zapaleniem przyzębia. Materiały i metody: Do badania włączono 54 osoby, które następnie zostały losowo przydzielone do grupy badanej i kontrolnej. U wszystkich badanych wykonano higienizację oraz skaling i wygładzenie powierzchni korzeni. Badanym zalecono szczotkowanie zębów dwa razy dziennie przez 3 minuty z użyciem zwykłej pasty do zębów (grupa kontrolna) lub pasty zawierającej enoksolon (grupa badana). Po 12 tygodniach od zakończenia leczenia porównano wyniki w obu grupach. Wyniki: Badanie wykazało korzystne działanie obu past do zębów w leczeniu niechirurgicznym przewlekłego zapalenia przyzębia. Różnice pomiędzy badaniami wstępnymi i po 12 tygodniach były znamienne statystycznie w redukcji PD, API i BOP, a w przypadku CAL tylko w grupie badanej.

Key words: periodontitis, non-surgical periodontal treatment, glycyrrhetinic acid, enoxolone

Enoxolone is local nonsteroidal anti-inflammatory drug that might affect the outcome of periodontal therapy. Aim: This study evaluated the influence of enoxolone toothpaste on the results of treatment of patients with severe chronic periodontitis. Materials and methods: Fifty-four patients were included in the study and randomized to enoxolone study group or control group. After hygienic phase all subjects were treated with scaling and root-plaining. All participants were instructed to brush twice a day for three minutes with either enoxolone toothpaste (study group) or regular tooth paste (control group). Twelve weeks after treatment the results were compared among groups. Results: Both groups showed significant improvement in all clinical parameters, however there were no significant differences between study and control groups. Conclusions: This study proved high efficacy of nonsurgical periodontal treatment in patients with severe chronic periodontitis but was not able to prove beneficial effect of enoxolone toothpaste.

Leczenie ortodontyczne wady klasy III ze współistniejącą dysfunkcją układu ruchowego narządu żucia – opis przypadku

The orthodontic treatment of class III malocclusion combined with dysfunction of masticatory system – a case report

Z NZOZ Przychodni Ortodontycznej Orto-Centrum w Kielcach: dr n. med. Agata Hadrowicz-Prusek – w trakcie specjalizacji z ortodoncji, lek. stom. Barbara Czerwińska-Niezabitowska – starszy asystent, kierownik specjalizacji z ortodoncji

Słowa kluczowe: dysfunkcja układu ruchowego narządu żucia, leczenie ortodontyczne, wada klasy III, szyna Gelba

Dysfunkcja układu ruchowego narządu żucia (URNŻ) może objawiać się bólami mięśniowymi i stawowymi. Objawy dysfunkcji wewnątrz stawu manifestują się trzaskami lub trzeszczeniem, bóle powięziowo-mięśniowe inicjują bóle głowy i mięśni karku, a ucisk głów żuchwy na struktury położone w pobliżu stawu skroniowo-żuchwowego może implikować szumy uszne i zaburzenia równowagi. Powodem wystąpienia wymienionych dolegliwości mogą być nieprawidłowości w układzie stomatognatycznym, choroby ogólnoustrojowe, wady postawy, a także stres i napięcia mięśniowe. Trudności diagnostyczne oraz wieloczynnikowe podłoże dysfunkcji URNŻ powodują, że pacjenci poszukują pomocy u lekarzy różnych specjalności medycznych. Celem pracy było przedstawienie możliwości kompensacyjnego leczenia ortodontycznego pacjenta z objawami dysfunkcji URNŻ prowadzące do uzyskania harmonii okluzyjno-artykulacyjnej oraz rehabilitacji URNŻ uzyskanej po szynoterapii i leczeniu ortodontycznym.

Key words: dysfunction of masticatory system, orthodontic treatment, class III malocclusion, the Gelb’s splint

Dysfunction of masticatory system may manifest itself with pain in muscles and joints. The symptoms of dysfunction within the joints are clicks or crepitations. Myofascial pain initiates headaches and neck pain whereas the compression from the heads of mandibular condyles on structures positioned in the proximity of TMJ may imply tinnitus and balance disorders. The reason for the occurrence of the aforementioned disturbances may be pathologies in the stomatognathic system, general diseases, faulty posture as well as stress and muscle tension. The diagnostic difficulties and multifactorial origin of masticatory system dysfunction are the reasons why these patients seek help from various specialists. The aim of the study was to present the possibilities of compensatory orthodontic treatment in patient with symptoms of masticatory system dysfunction. This treatment would help to achieve the occlusal and articulative harmony as well as the rehabilitation of masticatory system after splint therapy and orthodontic treatment.

Leczenie endodontyczne pacjentki z krzywicą hipofosfatemiczną – opis przypadku

Dental treatment of patient with hypophosphatemic rickets – a case report

Z Zakładu Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: lek. dent. Marta Olszewska – rezydent, dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek – kierownik Zakładu

Słowa kluczowe: krzywica hipofosfatemiczna, krzywica witamino-D-oporna, leczenie endodontyczne, ropień przyzębny

Skutki zaburzeń mineralizacji związanych z występowaniem krzywicy hipofosfatemicznej znajdują swoje odzwierciedlenie w jamie ustnej. U pacjentów dotkniętych tym schorzeniem lekarz dentysta może obserwować nawracające, samoistne ropnie i przetoki w okolicy okołowierzchołkowej zdrowych zębów oraz charakterystyczną strefę przejaśnienia w okolicy połączenia szkliwno-zębinowego widoczną w obrazie rentgenowskim. Objawom tym towarzyszą zmiany w budowie histologicznej zębiny, występowanie dużych komór miazgi i szerokich kanałów. W pracy przedstawiono przypadek leczenia endodontycznego pacjentki z krzywicą hipofosfatemiczną. Szczegółowo omówiono procedury leczenia i problemy związane z jego prowadzeniem.

Key words: hypophosphatemic rickets, vitamin D-resistant rickets, endodontic treatment, dental abscess

The effects of mineralization disorder associated with occurrence of hypophosphatemic rickets are reflected in oral cavity. Patients afflicted with this disease may have reccurent, spontaneous abscesses and fistula in periapical area in non-carious, sound teeth and characteristic radiolucent area in enamel-cementum junction on radiograph. These symptoms are accompanied by changes in histological structure of dentin, occurrence of large pulp chambers and wide root canals. This article presents the case of endodontic treating a patient with hypophosphate rickets. It also includes detailed discussion concerning procedures of treatment and problems associated with its conducting.

Wodorotlenek wapnia jako skuteczny środek w metodzie apeksyfikacji – opis przypadku

Calcium hydroxide as an effective method in apexification – a case report

Z Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu: lek. stom. Iwona Przywitowska – specjalista pedodonta, lek. dent. Martyna Jędrzejak – rezydentka (w trakcie specjalizacji w zakresie pedodoncji), dr n. med. Alina Wrzyszcz-Kowalczyk
– specjalista pedodonta, dr n. med. Monika Mysiak-Dębska
– specjalista pedodonta

Słowa kluczowe: wodorotlenek wapnia, uraz, apeksyfikacja

Martwica miazgi jest częstym powikłaniem urazu zębów stałych niedojrzałych. Leczenie endodontyczne w takich przypadkach często bywa skomplikowane. Rozbieżność ścian kanałów korzeniowych, nie w pełni uformowane wierzchołki sprawiają, iż oczyszczenie z martwiczych tkanek i obturacja wierzchołka korzenia są trudne. Celem leczenia jest apeksyfikacja, która pozwala na wytworzenie w okolicy wierzchołka korzenia bariery z tkanki zmineralizowanej i regeneracji tkanek okołowierzchołkowych. W tym celu od wielu dekad powszechnie stosowany jest wodorotlenek wapnia, który jednak wymaga zarówno współpracy ze strony pacjenta, jak i czasu potrzebnego do wytworzenia twardej bariery.

Key words: calcium hydroxide, injury, apexification

Pulp necrosis is a frequent complication of immature permanent teeth trauma. Endodontic treatment in such cases is often complicated. The divergence of the root canal walls, immature apex make difficulties in cleaning of necrotic tissue and obturation of the root apex. The goal of treatment is apexification, which will produce around root apex mineralized barrier and apical tissue regeneration. For this purpose for many decades calcium hydroxide is commonly used, which, however, requires both the cooperation of the patient and the time required to produce a hard barrier.

Leczenie wybitego górnego przyśrodkowego siekacza stałego – opis przypadku

Treatment of the avulsed upper permanent central incisor – a case report

Z Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu: lek. stom. Iwona Przywitowska – specjalista pedodonta, lek. dent. Martyna Jędrzejak – rezydentka (w trakcie specjalizacji w zakresie pedodoncji), dr n. med. Monika Mysiak-Dębska – specjalista pedodonta, dr n. med. Alina Wrzyszcz-Kowalczyk – specjalista pedodonta

Słowa kluczowe: zwichnięcie całkowite, uraz, leczenie endodontyczne

Zwichnięcia całkowite stanowią problem terapeutyczny ze względu na możliwość wystąpienia powikłań w postaci resorpcji zewnętrznej korzenia zęba. Standardowym postępowaniem leczniczym jest przeprowadzenie replantacji i unieruchomienie w możliwie najkrótszym czasie po urazie. Sukces leczenia jest ściśle związany z czasem przebywania zęba poza zębodołem i środowiskiem, w jakim jest przechowywany do czasu replantacji.

Key words: avulsion, trauma, endodontic treatment

Teeth avulsion is a treatment problem due to the possibility of complications in the form of an external tooth root resorption. Standard therapeutic procedure is to carry out replantation and splinting as soon as possible after the injury. Success of the treatment is closely linked with the residence time of the tooth out of the socket and the environment in which it is held until replantation.

Zaburzenia odżywiania w aspekcie stomatologicznym

Eating disorders in the dental aspects

Z Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu: dr n. med. Katarzyna Herman – adiunkt, dr n. med. Elżbieta Sołtan – adiunkt, prof. dr hab. n. med. Urszula Kaczmarek – kierownik Katedry i Zakładu

Słowa kluczowe: zaburzenia odżywiania, jama ustna, erozje zębów, błona śluzowa, ślina

Zaburzenia odżywiania stanowią obecnie częsty problem, szczególnie wśród młodych kobiet z krajów rozwiniętych. Nieprawidłowe zachowania charakterystyczne dla tych osób mogą skutkować nie tylko poważnymi komplikacjami ogólnoustrojowymi, ale także zmianami patologicznymi w jamie ustnej. W pracy przedstawiono powyższy problem, bazując na danych z piśmiennictwa. Często spotykane nieprawidłowości, takie jak: erozje zębów, zmiany zanikowe i zapalne błony śluzowej jamy ustnej, zaburzenia parametrów śliny oraz powiększenie ślinianek, powinny zwrócić uwagę dentysty, gdyż może on być pierwszym lekarzem, który rozpozna poważne schorzenie psychiczne. Wczesna diagnostyka i wdrożenie specjalistycznej terapii są niezwykle istotne dla dalszego rokowania w tej grupie pacjentów.

Key words: eating disorders, mouth, teeth erosion, mucous membrane, saliva

Eating disorders are now a common problem, especially among young women in developed countries. Abnormal behavior characteristic of these people can not only cause serious systemic complications but also lesions in the oral cavity. The paper presents the above problem based on data from the literature. Common abnormalities such as tooth erosion, atrophy and inflammation of the oral mucosa, altered the parameters of saliva and salivary gland enlargement should pay attention to the dentist because it may be the first doctor to recognize the serious mental illness. Early diagnosis and implement specialized therapy is extremely important for further negotiations in this group of patients.

Właściwości antybakteryjne i adhezyjne modyfikowanych systemów wiążących zawierających monomer MDPB – przegląd piśmiennictwa

Antibacterial and adhesive properties of modified adhesive systems containing MDPB monomer – a literature review

Z Zakładu Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: lek. dent. Ilona Mariańska, dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek – kierownik Zakładu, prof. dr hab. n. med. Sylwia Małgorzata Słotwińska

Słowa kluczowe: systemy adhezyjne, monomer MDPB, próchnica wtórna

Użycie materiałów złożonych w procedurach stomatologicznych wymaga stosowania pośrednich systemów wiążących. Większość z nich nie zapewnia jednak idealnej szczelności i nie eliminuje zjawiska przecieku bakteryjnego. Podejmowane są więc próby modyfikacji systemów wiążących w celu ograniczenia dezintegracji połączenia ząb – materiał odtwórczy i zapobiegania próchnicy wtórnej. Cząsteczka MDPB oparta na czwartorzędowych solach amonowych znalazła zastosowanie w nowoczesnej formule systemu wiążącego dzięki swoim własnościom antybakteryjnym. Prezentowana praca stanowi przegląd aktualnego piśmiennictwa na temat własności antybakteryjnych i adhezyjnych nowoczesnego systemu wiążącego wzbogaconego o monomer MDPB.

Key words: adhesive systems, MDPB monomer, secondary caries

The application of composite material requires indirect bonding systems. However, most of the adhesives do not eliminate the risk of microleakage and bacterial invasion in filling-tooth interface. Many attempts were taken to modify bonding systems and make them more effective in maintaining of tooth-filling integration and secondary caries prevention. Quaternary ammonium based antibacterial monomers (MDPB) are unique molecules that provide dental resins with the ability to control bacterial infection. Presented paper constitute review of current literature on the antibacterial activity and adhesive properties of modern adhesive system curiched with MDPB monomer.

Zastosowanie biżuterii wewnątrzustnej w stomatologii – przegląd piśmiennictwa

Application of intraoral jewelry in dentistry – a literature review

Z Zakładu Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: lek. dent. Katarzyna Łukasiewicz-Mańka, prof. dr hab. n. med. Kazimierz Szopiński

Ze Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Aleksandra ŁyżwińskaAnna Maślanka

Z Katedry Protetyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: lek. dent. Katarzyna Mańka-Malara

Słowa kluczowe: biżuteria wewnątrzustna, grille, tatuaże nazębne, kolczykowanie

Dla wielu pacjentów najważniejszym aspektem leczenia stomatologicznego jest jego wynik estetyczny. Ciągły rozwój materiałów kompozytowych i całoceramicznych uzupełnień protetycznych pozwala na dokładne odwzorowanie morfologii zębów i zapewnia zadowalający efekt estetyczny. Ostatnio coraz bardziej popularne stają się wewnątrzustne ozdoby i biżuteria. Wśród ozdób ingerujących w twarde tkanki zębów lub mających podparcie na ich strukturach wyróżniamy biżuterię nazębną wykonaną z metali szlachetnych i nieszlachetnych, ozdoby szklane, kamienie Swarovskiego osadzane adhezyjnie, ozdobne szkielety metalowe podparte ozębnowo – grille. Ich aplikacja niesie ze sobą ryzyko uszkodzenia zarówno miękkich, jak i twardych tkanek jamy ustnej, mogących wpływać na ogólny stan zdrowia pacjentów. Do najpowszechniejszych powikłań należą: reakcje alergiczne i galwaniczne, przerosty tkanek miękkich, krwawienie, zakażenia wirusowe, grzybicze i bakteryjne, recesje dziąsłowe, złamania w obrębie szkliwa, atrycja i próchnica. Celem pracy był przegląd konwencjonalnych metod leczenia estetycznego i niekonwencjonalnych rozwiązań, takich jak grille, biżuteria nazębna oraz tatuaże nazębne.

Key words: intraoral jewelry, grills, teeth tattoo, piercing

For numerous patients the esthetic aspect of dental treatment has become the most important issue. Perfectly imitated tooth morphology is provided by the constant development of composite materials and full-ceramic prosthetics. Lately more and more popular become intraoral decorations and jewelry. Among applications that interfere with hard dental tissues can be divided into several groups, such as precious ond/or base metal applications, glass applications, adhesively fixed Swarovski stones, and decorative frame prostheses – grills. These methods of oral embellishment are considered very controversial among dental practitioners, because of numerous risks to soft and hard oral tissues, and possibility of affecting general health of patients. The most common complications are allergic and galvanic reactions, soft tissue overgrowth, bleeding, viral, fungal and bacterial infections, gingival recessions, enamel fractures, attrition and caries. In this review we provide an overview of conventional esthetic treatment opportunities, and nonconventional solutions such as grills, tooth jewelry and so called tooth tattoos.