Stomatologia Współczesna Suplement 2/2007

Stomatologia Współczesna

Suplement 2/2007

Ocena przebudowy struktury kostnej podczas procesu integracji wszczepów śródkostnych i po obciążeniu uzupełnieniami protetycznymi
The evaluation of bone structure during osseointegration and after prosthetic loading of the dental intraosseous implants

Z Katedry Protetyki Stomatologicznej IS AM w Warszawie

lek. stom. Beata Borsuk-Nastaj
dr n. med. Ireneusz Machnikowski
prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska – kierownik Katedry

Z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy w Otwocku
dr n. med. Sławomir Chaberek

Słowa kluczowe: radiologia stomatologiczna, zdjęcia wewnątrzustne, osteointegracja, leczenie implantoprotetyczne

Zastosowanie obiektywnych metod badania radiologicznego pozwala na jakościową ocenę przemian zachodzących w tkance kostnej podczas procesu osteointegracji, co ma istotne znaczenie w osiągnięciu sukcesu w leczeniu implantoprotetycznym. Różnorodne metody obrazowania radiologicznego pozwalają na ocenę struktury kości przed planowaniem leczenia implantologicznego oraz okresowe monitorowanie zmian zachodzących w tkance kostnej po zabiegu implantacji i wykonaniu uzupełnień protetycznych.
W pracy na podstawie analizy analogowych zdjęć zębowych ocenie poddano jakość przebudowy struktury kości podczas leczenia implantologicznego. Analizy dokonano na podstawie wyznaczonych wartości wymiaru fraktalnego u pacjentów, u których przeprowadzono leczenie implantoprotetyczne.
Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że metoda oceny wartości wymiaru fraktalnego jest przydatna do określenia dynamiki procesów zachodzących w tkance kostnej podczas leczenia implantoprotetycznego.

Key words: dentomaxillofacial radiology, intraoral radiography, osseointegration, implantoprosthetic treatment

Success of implantoprosthetic treatment depends on the opportunity to apply objective radiological examinations which let to evaluate the quality of bone tissue in the osseointegration.
Various achievements of radiological technology imaging let to evaluate the bone structure before planning implant treatment and to monitor periodic changes in bone after implantation and prosthetic treatment. In the study presents the evaluation of the quality of bone structure in implantoprosthetic treatment based on dental analog radiological examination. The analysis was based on the fractal dimension assessment. In all cases dental analog radiological examinations were done. Then each hard copy was scanned. The fractal analysis and the fractal dimension assessment are the mathematic method in examining the surface complexity of a material. This is the area the least compliant to outer factors determining the bone structure.

Ocena współzależności występowania wady zgryzu, wady artykulacji i dysfunkcji narządu żucia u dzieci z przedszkoli warszawskich

Evaluation of the correlation between the occurrence of malocclusion and speech disorder and dysfunction of stomatognathic system among children from nursery schools in Warsaw

Z Zakładu Ortodoncji IS AM w Warszawie
dr n. med. Małgorzata Zadurska – adiunkt
dr n. med. Barbara Siemińska Piekarczyk – kierownik Zakładu
lek. dent. Weronika Wierusz – stażysta podyplomowy, Studenckie
Z Koła Naukowego przy Zakładzie Ortodoncji IS AM w Warszawie
lek. dent. Marcelina Mysiorska – stażysta podyplomowy
Katarzyna Kosińska – studentka V roku stomatologii

Słowa kluczowe: wady zgryzu, wady wymowy, dysfunkcje języka

Celem pracy była ocena współzależności wad zgryzu, zaburzeń artykulacyjnych i dysfunkcji narządu żucia u dzieci w wieku przedszkolnym. Badaniem objęto 306 dzieci (149 chłopców i 157 dziewczynek) w wieku 3–7 lat z przedszkoli w Warszawie. Przeprowadzono badanie stomatologiczne kliniczne, zewnątrz- i wewnątrzustne, oceniono stan uzębienia i warunki zgryzowe, zbadano czynność połykania i oddychania. Wady zgryzu stwierdzono u 175 dzieci (57%), a wady wymowy u 156 dzieci (51%). Wśród dzieci bez wady zgryzu wadę wymowy miało 48% natomiast u dzieci z wadą zgryzu 54%. Najczęściej obserwowaną wadą były tyłozgryzy, potem kolejno nieprawidłowości zębowe i zgryzy krzyżowe. Wśród zaburzeń artykulacji najczęściej występowało seplenienie – 44%. Z dysfunkcji narządu żucia najczęściej stwierdzono przetrwałe niemowlęce połykanie – 102 dzieci i oddychanie przez usta – 87 dzieci.

Key words: malocclusion, speech disorders, tongue dysfunction

The aim of this study was to evaluate the correlation between the occurrence of malocclusion, speech disorder and the dysfunction of stomatognathic system among very young children. Research group consisted of 306 children from 3 to 7 years old from 5 nursery schools. Clinical, intra- and extraoral stomatologic examination was conducted, tooth status and types of malocclusion were evaluated and swallowing and breathing activities were examined. Malocclusions were determined among 57% of the children, speech disorders – in 51%. Among children who did not have malocclusions 48% had speech disorders, whereas among those who had the condition – 54%. The most common malocclusion was Angle`s class II, dental abnormalities and crossbites. The most common of speech disorders was lisping – 44%. Concerning dysfunction of stomatognathic system, infantile type of swallowing (102), mouth breathing (87) were the most frequently observed.

Uwalnianie jonów fluorkowych z giomeru Beautifil – badania doświadczalne
Release of fluoride ions from giomer Beautifil – experimental study

Z Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej IS AM w Warszawie:
lek. stom. Iwona Prędecka – doktorant
dr hab. n. med. Leopold Wagner– kierownik Zakładu
lek. stom. Michał Pelc – doktorant
Z Katedry Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej:
mgr inż. Marta Kucharek
dr hab. inż. Wojciech Wróblewski

Słowa kluczowe: giomery, uwalnianie fluoru, badania doświadczalne

Giomery to nowa grupa materiałów, które według producentów powinny połączyć zalety cementów szkło–jonomerowych i kompozytów oraz wyeliminować ich wady. W niniejszej pracy oceniono w warunkach doświadczalnych uwalnianie jonów fluorkowych z materiału Beautifil (Shofu). Pomiary przeprowadzono po 24 godzinach, 7, 14 i 28 dniach oraz 12 i 24 tygodniach.

Key words: giomers, fluoride release, experimental study

Giomers are a new group of dental materials, which are supposed to combine the advantages of glass–ionomer cements and composites while eliminating their drawbacks. This work estimates of fluoride ions release from giomer Beautifil (Shofu) in an experimental environment. The study was performed in the following time intervals: after 24 hours, 7, 14, 28 days and 12, 24 weeks.

Wpływ genotypu na zapoczątkowanie, rozwój i leczenie choroby przyzębia – przegląd piśmiennictwa. Część II
The influence of genotype on incidence, progression and treatment of periodontal disease – a literature review. Part II

Z Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie
dr n. med. Jan Kowalski – adiunkt

Słowa kluczowe: choroba przyzębia, czynnik genetyczny

W pierwszej części pracy opublikowanej w numerze 6/2006 „Stomatologii Współczesnej” omówiono polimorfizm IL–1 i implikacje kliniczne. W części drugiej opisano potencjalne geny mogące wpływać na zapoczątkowanie, przebieg i leczenie choroby przyzębia wraz z wynikami wybranych prac dotyczących polimorfizmów tych genów.

Key words: 
periodontitis, genetic factor

In the first part of the paper, published in issue 6/2006, polymorphism of IL–1 and its clinical implications were described. In the second part potential genes influencing outbreak, development and treatment of periodontitis, together with results of selected papers concerning those genes’ polymorhisms is presented.

Magnetyczne systemy retencyjne MPER w leczeniu protetycznym – bardzo skuteczna i ciekawa alternatywa tradycyjnych, precyzyjnych systemów retencyjnych

Magnetic dentistry – the new magnetic attachments in modern prosthetic treatment

dr n. med. Marek Kittel – Collegium Therapeia, Wrocław

Wśród precyzyjnych elementów retencyjnych (PER) precyzyjne retencje magnetyczne MPER zajmują szczególne miejsce. Małe rozmiary pozwalają zastosować je tam, gdzie brak miejsca na umieszczenie zatrzasków kulowych, rygli czy interlocków. Retencje magnetyczne nie przenoszą sił poziomych wyważających. Przez to chronią przyzębie. Technologia wykonania retencji magnetycznych wymaga wykorzystania korzeni zębów, w których cementowane są tzw. keepery przyciągające magnesy umieszczone w płycie protezy.

In this article we present the concept of the magnetic attachment and its applications for daily dental practice. Retentive appliances are essential for removable partial dentures. However, while traditional appliances as clasps, telescope crowns, balls held work effectively, the abutment teeth are suffering from great stress or even break down due to overstress. The retentive magnetic attachment enables to control of unfavorable lateral force to the abutment teeth. Longitudinal usage of removable partial denture may cause bone resorption. However, maintaining some roots in the residual ridge may preserve ridge shape for a longer time. Magnetic attachments has to be used on residual roots as abutments. The surrounding alveolar bone and periodontal tissue are preserved which is a great benefit to optional future implantology treatment. Authors presents own experience with clinical use of Magfit, Aichi and Dyna systems of magnetic attachments, and pointed out much better clinical results then that of mechanical attachments.

 

Leczenie przewlekłego zapalenia tkanek okołowierzchołkowych. Opis przypadku
Treatment of periapical lesion – a case study

Z NZOZ Prima-Dent w Warszawie
lek. dent. Agnieszka Celebańska

W mojej praktyce stomatologicznej stawiam na diagnostykę, dlatego kiedy pacjent zgłasza się do mnie po raz pierwszy, wykonuję zdjęcie pantomograficzne. Pozwala ono ocenić stan kości szczęk, zatok, koron zębów oraz tkanek okołowierzchołkowych.